You are here

فعالیت های وزارت تحصیلات عالی همه روزه از طریق برنامه Task management با رئیس جمهور کشور شریک می شود.

هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی با کاربرد سیستم پیشرفته انترنتی Task management می خواهد فعالیت ها و موضوعات مهم کاری خویش را به صورت روزمره با رئیس جمهور شریک ساخته و برای پیشرفت و اجرای بهتر امور کاری این اداره هدایات لازم را بدست آرد.

این سیستم امروز در طی یک نشست از سوی داکتر الله محمد پتان مسئول تعقیب هدایات رئیس جمهور و همکاران شان به هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی تشریح و توضیح گردید.

پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی در حالیکه پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی، دوکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری، رئیس تکنالوژی معلوماتی و رئیس دفتر مقام نیز حاضر بودند، روی نقش تکنالوژی معلوماتی در تسریع اجراات کاری و اصلاح اداره صحبت نموده از این اقدام رئیس جمهور کشور که از طریق سیستم یاد شده می خواهد فعالیت های روزمره وزارت خانه ها را منظم سازد، تشکر و قدردانی نمود.

وزیر تحصیلات عالی اطمینان داد که فعالیت های مهم و کارکرد های این وزارت را با اسرع وقت در این سیستم شامل و با سایر کاربران سیستم شریک سازد.

موصوف معینان علمی و مالی و اداری و همچنان رئیسه دفتر مقام وزارت را مسئولیت داد تا فعالیت های روزمره وزارت تحصیلات عالی را بررسی و شامل سیستم Task management نمایند.

به گفته مسئولان اداره امور ریاست جمهوری Task management یک سیستم مدیریتی و محفوظ است که از مدت دو سال به این طرف جهت کنترول امور کاری اداره امور ریاست جمهوری مورد استفاده قرار داده شده است.

مسئول تعقیب فیصله های کابینه حین توضیح بخشی از سیستم یاد شده گفت که هر پیشنهاد و طرحی را که مسئولان وزارت تحصیلات عالی می خواهند در جلسه کابینه وزرا مطرح نمایند، قبلاً از طریق این سیستم با آنان شریک می سازند، تا در اجندای جلسه شامل گردد.

به گفته وی وزارت تحصیلات عالی با کاربرد این سیستم قادر خواهد شد تا کارکرد های و فعالیت های تمام پوهنتون ها را نیز کنترول و بررسی نماید.

قابل ذکر است که رئیس جمهور کشور به تمام وزارت ها هدایت داده است سیستم Task management را در ادارات شان تطبیق نمایند و فعالیت ها و مشکلات شانرا به اسرع وقت با وی شریک سازند.