You are here

شیوه بازرسی ریاست تفتیش داخلی وزارت تحصیلات عالی مورد تحسین رئیس جمهور قرار گرفت

شیوه بازرسیِ ریاست تفتیش داخلی وزارت تحصیلات عالی، به عنوان بازرسیِ نمونه، مورد تحسین رئیس جمهورمحمد اشرف غنی قرارگرفته است. 
چندی پیش ریاست تفتیش وزارت تحصیلات عالی، تیمی را به هدف بازرسی وتفتیش درلیلیه پوهنتون کابل مؤظف ساخت که نتایج مبتنی بردریافت ها وبازرسی های این تیم به سایر ادارات تفتیش داخلی وزارت خانه ها وریاست جمهوری ارسال گردید. 
این بازرسی وگزارش بعد از ملاحظه توسط جلالت مآب رئیس جمهورمحمد اشرف غنی،به عنوان یک بازرسیی معیاری مورد تحسین قرار گرفته وهدایت داده، تا این شیوه بازرسی به ریاست اداره امور و وزارت مالیه به عنوان تفتیش نمونه سپرده شود.هم چنان دوره های آموزشی ارتقای ظرفیت دربخش تفتیش وبازرسی درمحوریت ریاست تفتیش داخلی وزارت تحصیلات عالی درهماهنگی وهمکاری میان ریاست اداره اموربرگزارگردد. 
دردیداری که به همین هدف امروز پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیرتحصیلات عالی با عبدالرشید حکیمی نماینده ریاست اداره امور داشت، درحالی که غلام داود شایق رئیس ریاست تفتیش داخلی این وزارت ومحمد اقبال ثاقب مشاوروزیردرامورتفتیش نیز حضورداشتند، روی راه اندازیِ دوره آموزشی جهت ارتقای ظرفیت درنحوۀ بازرسی وگزارش نویسی، با ایجاد تشریک مساعی با منسوبان ریاست تفتیش داخلی وزارت تحصیلات عالی برای تمام ادارات تفتیش داخلی وزارت خانه ها وادارات مستقل بحث وتفاهم کردند. 
پوهنمل دوکتورنجیب الله خواجه عمری وزیرتحصیلات عالی ضمن استقبال واعلام آمادگی برای حمایت از تحقق هدایت رئیس جمهور کشور گفت، ارتقای ظرفیت دربخش تفتیش، بخشی از مشکلات را کاسته و باعث می شود که زمینه بروکراسی درادارات مرکزی وواحد های دومی محدود گردد. 
وزیرتحصیلات عالی گفت، هراقدامی که منجربه ازمیان رفتن بروکراسی وتامین شفافیت در روند حکومت داری خوب گردد از آن حمایت نموده وکارها را درپهلوی این که مبتنی براسناد است، مبتنی برسرعت نیز می سازد. 
هم چنان عبدالرشید حکیمی نماینده ریاست اداره امورگفت: "ظرفیت خوبی در وزارت تحصیلات عالی وجود دارد وبهترین مکان برای تحقق برنامه های ارتقای ظرفیت نیزمی باشد. بنابراین اداره امورآماده است تا با تشریک مساعی با وزارت تحصیلات عالی وهمکاری ریاست تفتیش داخلی این وزارت با نیازسنجی، یک پلان جامع را ساخته ومورد تطبیق قراردهد. 
دراین جلسه قرار شد تا ریاست های اداره امور و تفتیش داخلی وزارت تحصیلات عالی روی یک پلان منظم وهمه جانبه آموزشی به اساس نیازسنجی، جهت تطبیق آن پلان مشترکا کارکنند.