You are here

سیستم دیتابیس اعضای کادر علمی نهاد های تحصیلات عالی افتتاح شد

پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی سیستم دیتابیس اعضای کادر علمی نهاد های تحصیلات عالی کشور را امروز افتتاح و به بهره برداری سپرد.
در این سیستم ارقام استادان، سوانح، رتب علمی، درجه تحصیل و خدمات اکادمیک اساتید نهاد های تحصیلی کشور بصورت منظم ثبت گردیده است.
وزیر تحصیلات عالی در مراسم افتتاح و معرفی سیستم یاد شده در حالیکه معینان و رووسای ادارات مرکزی وزارت تحصیلات عالی و مسوولان پوهنتون های مرکز اشتراک داشتند، ایجاد این سیستم را در تاریخ تحصیلات عالی کشور دست آورد بزرگ خوانده آن را از جمله تعهدات وزارت تحصیلات عالی در راستای الکترونیکی سازی سیستم های این وزارت عنوان نمود. 
پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی اضافه کرد: خوشبختانه وزارت تحصیلات عالی بر علاوه افتتاح سیستم دیتابیس اعضای کادر علمی؛ توانسته در مدت کم در بخش انلاین سازی سیستم های اداری، منابع بشری، دیتابیس محصلان و دیتابیس نهاد های تحصیلات عالی خصوصی گام های موثری بردارد. 
وزیر تحصیلات عالی گفت که با تطبیق این سیستم موضوعات مرتبط به استادان شامل تقرر، ترفیعات علمی و تحقیقات علمی اساتید نهاد های تحصیلی کشور بصورت منظم ثبت و مشکلات موجود در قسمت عدم موجودیت ارقام درست و گوناگون حل خواهد شد.
هکذا پوهنمل عبدالتواب بالا کرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی ساخت و تطبیق این سیستم را اقدام بی سابقه در تحصیلات عالی کشور خوانده اضافه کرد که از طریق این سیستم می توان تمام بست های کادری خالی را در نهاد های تحصیلی کشور شناسایی کرد و در آینده قادر خواهیم بود موضوعات بودجوی مربوط به استادان و برنامه های تحصیلی را بصورت درست آن تنظیم نماییم.
در محفل یاد شده پوهندوی سید فرهاد شهید زاده رییس عمومی انسجام امور اکادمیک و پوهندوی فیصل امین رییس تقرر و ترفیعات علمی وزارت تحصیلات عالی روی موثریت این سیستم، حل مشکلات و انسجام امور ریاست های شان با تطبیق سیستم دیتابیس اعضای کادر علمی معلومات ارایه نمودند.
پوهندوی فیصل امین گفت که در سیستم متذکرده سوانح و سایر موضوعات 5267 تن از اعضای کادر علمی پوهنتون های دولتی کشور درج شده است که به زودی دیتای سایر استادان باقی مانده که شمار شان اندک می باشد نیز درج سیستم خواهد شد.


قابل ذکر است سیستم دیتابیس اعضای کادر علمی نهاد های تحصیلی کشور به همکاری مرکز ITCC ایجاد شده که از سوی ریاست تقرر و ترفیعات علمی وزارت تحصیلات عالی تطبیق می گردد.