You are here

سیزدهمین کنفرانس تکنالوژی معلوماتی دایر شد

سیزدهمین کنفرانس تکنالوژی معلوماتی تحت عنوان " مدرن و واحد سازی سیستم های مدیریتی با خدمات تکنالوژی" امروز در وزارت تحصیلات عالی دایر شد.
در این کنفرانس پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی گفت: تدویر این کنفرانس، نشانگر سیزده سال برنامه ریزی، تجربه و فعالیت در راستای تقویت نقش تکنالوژی در نهادهای اکادمیک کشور می باشد.
وی اضافه کرد: ایجاد مراکز خلاقیت جهت تطبیق پروژه های تکنالوژی معلوماتی یک آغاز خوب است. مطالعه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که ایجاد و تقویت چنین مراکز در نهادهای اکادمیک سرآغاز انقلاب تکنالوژی در تمام عرصه ها گردیده است.
وزیر تحصیلات عالی گفت: محصلان رشته های کمپیوتر ساینس در عبور از مرز چپتر تجربه موفق و ملموس دارند. محصلان این پوهنځی ها اختراعات و دستاورد های خویش را در دو روز قبل به نمایش گذاشتند. وزارت تحصیلات عالی از ابتکارات و طرح های خلاق این جوانان استقبال کرده و متعهد به ایجاد فضای سالم رقابتی در میان محصلان می باشد.
دوکتور خواجه عمری ضمن تاکید براستفاده از تکنالوژی معلوماتی در عرصه تحصیلات عالی گفت: که ما تلاش می نمایم تا زمینه های بهتر استفاده از تکنالوژی را برای استادان و محصلان خویش مهیا سازیم تا بتوانند در قسمت تحقیق و آموزش از آن استفاده بهینه نمایند.
بعداً شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ضمن ارایه فعالیت های آن وزارت در قسمت عرضه خدمات انترنتی و تکنالوژی معلوماتی در کشور گفت: قرارا است وزارت مخابرات تفاهمنامه ی را با وزارت تحصیلات عالی امضا نماید که به اساس آن در قسمت ایجاد کتابخانه های الکترونیکی در پوهنتون های کشور و برگردان کتاب های خارجی به زبان های رسمی افغانستان اقداماتی صورت گیرد.
متعاقباً داکتر نذیر احمد پیروز استاد پوهنتون تخنیکی برلین و رئیس مرکز نو آوری و خلاقیت های تکنالوژی معلوماتی، روی اهمیت و ضرورت مدرن و واحد سازی سیستم های مدیریتی با خدمات تکنالوژی معلوماتی در کشور های پیشرفته و نیازمندی های آن در افغانستان صحبت نموده از متخصصین امور خواست تا یک پالیسی جامع را در راستای مدرن سازی سیستم مدیریتی ادارات افغانستان تهیه نمایند.
نامبرده از وزارت خارجه آلمان، پوهنتون تخنیکی برلین و موسسه DAAD آن کشور بخاطر همکاری های تخنیکی و مالی سپاسگذاری نمود. 
بعدا برای 5 تن از محصلان رشته کمپیوتر ساینس که در رقابت میان 27 تن بهترین پروژه های مدیریتی شان ارایه نموده اند از سوی وزرای تحصیلات عالی و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی لوح های تقدیر و جوایز داده شد. 
همچنان در این کنفرانس پوهنیار احمد جاوید رسولی رئیس اداره مستقل احصائیه، از فعالیت ها و خدمات داکتر نذیزاحمد پیروز قدردانی نموده بر موثریت تکنالوژی معلوماتی در ایجاد شفافیت در امور کاری ادارات تاکید کرد.
برعلاوه چند تن از استادان پرزنتیشن های شان را در رابطه به موضوعات مختلف مدرن سازی سیستم مدیریتی ارایه نمودند.
در پایان روز نخست این کنفرانس دوکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی ضمن جمع بندی موضوعات ارائه شده در کنفرانس گفت: وزارت تحصیلات عالی استفاده از تکنالوژی معلوماتی را در نهاد های تحصیلات عالی در صدر برنامه های خویش قرار داده برای بهینه سازی تکنالوژی معلوماتی در سیستم تدریس، تحقیقات علمی توامیت ها با پوهنتون های معتبر جهان تلاش جدی می نماید.
موصوف از مرکز نو آوری و خلاقیت های تکنالوژی معلوماتی به ویژه داکتر نذیر احمد پیروز رئیس این مرکز اظهار قدردانی نموده، از همکاری وزارت تحصیلات عالی در این راستا اطمینان داد.
قرار است فردا و پس فردا نیز پرزنیتشن های از سوی متخصصین امور ارایه و یک راه کار مشخص و عملی برای مدرن و واحد سازی سیستم مدیریتی در ادارت کشور آماده گردد