You are here

سومین نمایشگاه خلاقیت های تکنالوژی معلوماتی دایر گردید

35 تن از محصلان صنوف چهارم پوهنحی های کمپیوتر ساینس پوهنتون های دولتی و خصوصی امروز در سومین نمایشگاه خلاقیت های تکنالوژی معلوماتی پروژه های شان را به رقابت گذاشتند.
این برنامه همه ساله از سوی مرکز خلاقیت ها و نوآوری های تکنالوژی معلوماتی در وزارت تحصیلات عالی دایر می گردد.
در محفل افتتاح این رقابت ها پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی برگزاری این نمایشگاه را گامی مهم در در راستای توسعۀ علم ومعرفت عنوان نموده، تعمیم وتطبیق تکنالوژی را در شرایط فعلی درنهادهای علمی یک نیاز اجتناب ناپذیر تلقی نمود. 
موصوف تاکید ورزید که: " با توجه به جایگاه ونقش تکنالوژی معلوماتی در توسعه مفاهیم و مقوله های علمی در عصر حاضر، درتعدادی از پوهنتون های افغانستان مرکز نوآوری وخلاقیت ایجاد کرده و دراین راستا تلاش های بیشتر از پیش صورت می بندد تا میزان اثربخشیِ این مراکز بالاتر برود".
وزیر تحصیلات عالی در حین استماع پروژه های محصلان گفت که انحطاط رِقتبار ما افغانها، در سایرعرصه ها و از جمله تکنالوژی معلوماتی دیگر نباید برای مان قابل توجیه وتحمل باشد. اوگفت: " کوشش، تلاش وبیداری را سرلوحه فعالیت علمی وآموزشی خود بسازید وبا اعتماد به نفس، نوآوری را ممارست کنید".
دراین نشست خانم مرجان متین پیام بانوی اول رولاغنی را به قرائت گرفت که در بخشی از آن چنین آمده است: " خوشحالم ازاین که شاهد سومین دور نمایشگاه تکنالوژی معلوماتی استم. از مکلفیت های ماست که برای ورود به قرن 21 با مهارت های تکنالوژی، جوانان را آشنا بسازیم وکارگیری از تکنالوژی را به یک فرهنگ تبدیل کنیم."
داکترنذیر پیروز استاد پوهنتون تخنیکی برلین و رئیس مرکز خلاقیت های تکنالوژی معلوماتی ضمن ابراز خوش آمدید به اشتراک کنندگان گفت که هدف از برگزاری این دورنمایشگاه تکنالوژی معلوماتی از یکسو تشویقِ محصلان بخش تکنالوژی معلوماتی و از سوی دیگر نهادینه کردن فرهنگ استفاده از آن در نهاد های علمی می باشد. 
به گفته داکتر پیروز دراین نمایشگاه میان 35 پروژه رقابت می شود که برای تشخیص 5 پروژه "برتر" یک هییت ژوری از مقامات بلند پایه دولتی انتخاب گردیده وبرای بهترین پروژه ها جوایز نیز اهدا می گردد.