You are here

سنگ تهداب بخش دوم ساختمان دو صد بستر شفاخانه علی آباد گذاشته شد

معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی سنگ تهداب بخش دوم ساختمان دو صد بستر شفاخانه علی آباد را گذاشت.
این پروسه ساحات سبز، برج برق، دیوار استنادی، چاه های سپتیک و سایر بخش ها را شامل می باشد.

دکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی حین گذاشتن سنگ تهداب یاد شده گفت:"وزارت تحصیلات عالی توجه خاص به بهبود وضعیت شفاخانه های کادری داشته و با تکمیل کار بخش دوم این ساختمان، بسیاری از مشکلات صحی این مرکز مرفوع خواهد شد." 

موصوف از مسوولان شرکت که مسوولیت تکمیل این پروژه را بدوش دارند خواست تا در صورت امکان پیش از موعد توافق شده کار ساخت و ساز تعمیر را نهایی و زمینه بهره برداری آن را مهیا سازد.

معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی از مسوولان پوهنتون طبی کابل نیز خواست تا از روند کاری این پروژه به طور جدی و مستمر نظارت نمایند.

همچنان سرپرست پوهنتون علوم طبی کابل(ابوعلی سینا) با ابراز سپاس از رهبری وزارت تحصیلات عالی گفت که تکمیل این پروژه مشکلات زیاد شفاخانه علی آباد را حل می نماید.

قابل ذکر است که پروژه متذکره به هزینه مجموعی 34 میلیون 892 هزارو 699 افغانی از بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی ساخته می شود و قرار است بعد از 6 ماه به بهره برداری سپرده شود.