You are here

سرپرست وزارت تحصیلات عالی از خدمات، کار و تلاش داکتر نذیر احمد پیروز استاد پوهنتون تخنیکی برلین و رئیس مرکز خلاقیت های تکنالوژی معلوماتی (ITCC) بخاطر استفاده موثر از تکنالوژی معلوماتی در نهاد های تحصیلی، تقدیر بعمل آورد

در محفل تقدیر داکتر نذیر احمد پیروز در حالیکه معینان و روسای وزارت تحصیلات عالی نیز شرکت نموده بودند، ابتدا سافت ویر های ساخته شده از سوی مرکز یاد شده که شامل دیتابس محصلان نهاد های تحصیلی خصوصی و توامیت میان پوهنتون های دولتی و خصوصی و به اشتراک گذاشتن تدریس و آموزش از طریق انترنت می باشد، به معرفی گرفته شد. بعدا داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی ضمن تقدیر از کارکرد های داکتر پیروز و سایر کارمندان این مرکز، سافت ویر های ساخته شده این مرکز را که در گذشته و اکنون ارائه گردیده است، در جهت ایجاد اداره سالم، تقویت و معیاری سازی پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی دولتی موثر خوانده، ابراز آرزومندی کرد تا به زود ترین فرصت این سافت ویر ها مورد تطبیق قرار گیرد. بعدا داکتر نذیر احمد پیروز رئیس مرکز خلاقیت های تکنالوژی معلوماتی و استاد پوهنتون تخنیکی برلین از توجه و علاقمندی سرپرست وزارت تحصیلات عالی برای رشد وتوسعه استفاده از تکنالوژی معلوماتی در نهاد های تحصیلی گفت که سافت ویر های تهیه شده در این مرکز یک نیاز مبرم و مطابق برنامه های وزارت تحصیلات عالی بخاطر معیاری سازی پوهنتون ها بوده و با تطبیق آن بخشی از مشکلات که در نظام تحصیلی کشور موجود است، مرفوع می گردد. داکتر عبداللطیف روشان گفت که برای تطبیق و ایجاد ظرفیت ها برای بکار گیری تمام سافت ویر های ساخته شده در این مرکز تلاش می نماید تا وضعیت پوهنتون ها از حالت کنونی تغییر یافته و باعث سهولت های کاری و پاسخگو به نیاز های جامعه اکادمیک باشد. در اخیر سرپرست وزارت تحصیلات عالی تقدیر نامه های تهیه شده از سوی وزارت تحصیلات عالی را به داکتر نذیراحمد پیروز، پوهنیار مسعود لطیف رای استاد پوهنتون پولی تخنیک کابل و مسوول دیپارتمنت امنیت سایبری مرکز آی تی سی سی، استاد رامکی، استاد عبدالرفیع مومند و مجیب الرحمن مسوولان بخش های مختلف مرکز یاد شده، تفویض نمود