You are here

رییس جدید منابع بشری وزارت تحصیلات عالی معرفی شد.

رییس جدید منابع بشری وزارت تحصیلات عالی از سوی معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی به کارمندان این وزارت معرفی شد. 
در محفلی که به همین مناسبت در وزارت تحصیلات عالی دایر شد، ابتدا دکتور احمد سیر مهجور معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی تقرر مصطفی یونس زاد را به حیث رییس جدید منابع بشری وزارت تحصیلات عالی که از طریق پروسه شفاف ورقابت آزاد موفق شده است، تبریک گفته برای شان در انجام وظایف محوله موفقیت های مزید آرزو نمود. دکتور مهجور افزود : منابع بشری از بخش های مهم هر اداره بوده که اگربخاطر ارتقای ظرفیت وپیشبرد بهتر اموراستفاده گردد، آینده بهتر از امروز خواهد بود. وی گفت : "امروز مسوولیت بزرگی که به آقای یونس زاد سپرده شده با مدیریت سالم وشایستگی که دارند آنرا به خوبی انجام دهند واز تمام کارمندان ریاست منابع بشری می خواهم تا با ایشان همکار خوب باشند." معین مالی واداری از عبدالباری یوسفی رییس تدارکات وزارت تحصیلات عالی که در مدت یک سال ریاست منابع بشری را به وجه احسن سرپرستی نمودند نیز ابراز قدر دانی کرد.
بعدا جنرال میرزا محمد یارمند مشاور وزارت داخله، از کارکرد های مصطفی یونس زاد در وزارت داخله به نیکی یاد کرده، گفت : "مصطفی یونس زاده در وزارت داخله روش های مدیریت معاصر را هسته گذاری نمود وفعالیت های موثر وقابل توجه ی را انجام داد." به گفته وی آقای یونس زاد با همکاری، مشوره ، هماهنگی لازم و مدیریت قوی کار می نماید ویکی از کدر های موفق وجوان کشور است
سپس مصطفی یونس زاد رییس جدید منابع بشری وزارت تحصیلات عالی ضمن ابراز قدر دانی از هیت رهبری وزارت تحصیلات عالی جهت برگزاری پروسه شفاف امتحان، ابراز سپاسگزاری نموده ،گفت : ”با تمام توان برای ایجاد اداره سالم با مشوره وهمکاری رهبری وزارت تحصیلات عالی کار خواهم کرد تا اداره سودمند، شفاف و پاسخگو ایجاد نمایم ." قابل ذکر است که مصطفی یونس زاد در رشته مدیریت ومنابع بشری تحصیل نموده وقبلا در بخش های مختلف وزارت امور داخله ، ایفای وظیفه نموده است.