You are here

ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی به سیستم اداره تدارکات ملی الکترونیکی اتصال یافت

اتصال ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی، به سیستم اداره تدارکات ملی الکترونیکی باعث شفافیت و سرعت جریان پروژه های تدارکاتی می شود.

این مطلب را عبدالباری یوسفی رییس ریاست تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی در نشسی با رووسا و معاونان قرارداد های این وزارت بیان داشت

یوسفی وصل شدن بخش تهیه و تدارکات وزارت تحصلات عالی با اداره تدارکات ملی را از طریق وبسایت اداره تدارکات ملی یک گام مهم در راستای سرعت و شفافیت در روند کارهای تدارکاتی در وزارت تحصیلات عالی خوانده و گفت سر از سال مالی 1398 از این سیستم به جهت سهولت در کار های تدارکاتی استفاده می گردد

رییس تهیه و تدارکات وزارت تحصیلات عالی گفت:" امروز در وزارت تحصیلات عالی تمام قراردادی ها را فراخواندیم تا تریننگ داده شوند و به شیوه سیستم جدید نظارت از پیشرفت قراردادها آشنا شوند." 

عبدالباری یوسفی افزود: " بعد از این کار های ما از طریق همین سیستم چه در بخش تعدیل باشد و چه تمدید در پروژه ها صورت می گیرد؛ دیگر بهانه های روی کاغذ بدرد نمی خورد، در بخش اجناس و ساختمان از این سیستم در تطبیق پروژ های سال مالی 1398 استفاده می کنیم."

احمد شاه حمیدی کارشناس ریاست نظارت از پیشرفت قرارداد ها در اداره تدارکات ملی در زمینه استفاده از سیستم نظارت از پیشرفت قرارداد های افغانستان گفت : " این سیستم به منظور تامین شفافیت در نظام تدارکاتی کشور ایجاد و با استفاده از آن از تطبیق وپ یشرفت قرارداد های عامه افغانستان نظارت صورت گیرد."

آپلیکیشن سیستم نظارت از پیشرفت قرارداد های تدارکات ملی توسط جوانان افغانستان ساخته شده است تمام ادارات تدارکاتی را تحت پوشش قرارداده و دارای مزایای چون: افزایش فرهنگ شفافیت و حسابدهی مسوولان، گسترش فرهنگ برنامه ریزی در ادارات دولتی و سکتور خصوصی، کاهش پیشنهادات تعدیل قرارداد ها، برنامه ریزی دقیق، فراهم نمودن زمینه های حکومتداری التکرونیکی و افزایش اعتماد ملت نسبت به فعالیت های تدارکات در سطح کشور می باشد.