You are here

روند امتحان جمعی رقابتی معلمان کابل آغاز شد

امتحان بست های معلمان و بست های اداری حوزه ولایت کابل امروز با حضور رییس جمهور کشور، وزرای تحصیلات عالی و معارف و رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی آغاز گردید.

دراین امتحان که توسط ریاست امتحانات وزارت تحصیلات عالی اخذ می گردد، بيشتر از ٣٠ هزار تن شامل بوده و دو روز ادامه می یابد.

در محفلی که به مناسبت آغاز این روند در خیمه لویه جرگه دایر شد، محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان با تاکید اینکه رقابت آزاد، اعتماد و مساوات مرد و زن را تضمین می کند، خطاب به نسل جوان گفت که آینده افغانستان را به شما می سپارم، زیرا مغز های فعال و دستان قوی شما است که این کشور را به تحرک می آورد.

رییس جمهور گفت:« حضور شما به من اطمینان می دهد که در مقابل افراد فاسد و متعصب با جرئت بیشتر بایستم و برای شان بگویم که افغانستان به همه افغانها تعلق داشته و کسی بر دیگری برتری ندارد.»

در این محفل پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی برگزاری امتحان جمعی بست های معلمین و بست های اداری ادارات کشور را اقدام پیروزمندانه و مدبرانه خوانده، آنرا به رییس جمهور، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و ریاست امتحانات تبریک گفت.

دکتور نجیب الله خواجه عمری گفت که وزارت تحصیلات عالی توانسته است که مسوولیت امتحان 17 هزار بست معلمین و بست های اداری کشور را از حدود 149 هزار و 382 تن در 33 ولایت کشور موفقانه اخذ نماید و با اخذ امتحان در حوزه کابل این رقم به 228 هزار و 722 تن ذکور و اناث می رسد.

وزیر تحصیلات عالی افزود که مطابق هدایت رییس جمهور کشور امتحانات با شفافیت، هدف محور و پاسخگو برگزار گردیده است و این روند تا اخیر ادامه خواهد یافت.

پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری گفت که وزارت تحصیلات عالی در کنار امتحانات یاد شده توانسته است تا امتحانات کانکور فارغان صنوف دوازدهم را برای راه یابی به نهاد های تحصیلات عالی نیز موفقانه اخذ نماید و اکنون در مرحله اخذ امتحان داوطلبان حوزه کابل قرار دارد که تا یک هفته دیگر آغاز خواهد شد.

دکتور خواجه عمری این موفقیت ها را نشانه ظرفیت کاری، تعهد به مسوولیت پذیری و تطبیق هدایات مقام ریاست جمهوری جهت رسیدن به اهداف تعیین شده در استراتیزی ملی و در نهایت رسیدن افغانستان از یک مرحله دشوار و پرچالش به یک مرحله با ثبات و قانونمند خواند.

میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف از توجه رییس جمهور به معارف کشور قدردانی نموده گفت که استخدام معلمان متعهد و توانا باعث بهبود کیفیت معارف می گردد.

احمد نادر نادری رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ضمن قدردانی از نهاد های ذیربط در برگزاری امتحان یاد شده، گفت که در تاریخ کشور برای اولین بار است که بست های ملکی به این پیمانه به رقابت آزاد گذاشته می شود و در مدت کم این روند تکمیل می گردد.

در اخیر رییس جمهور کشور با حضور داشت وزیر تحصیلات عالی مهر و لاک صندوق سوالات امتحان را گشوده و به همه کاندیدان آرزوی موفقیت نمودند.

در یک اقدام دیگر وزیر تحصیلات عالی، معين مالى و ادارى و رييس نشرات و سخنگوى اين وزارت از جریان امتحان بست های معلمین و بست های اداری ادارات در پوهنتون کابل دیدن نموده از هییت ممتحن خواست تا در تامین شفافیت و عدالت در روند امتحانات توجه بیشتر نمایند.