You are here

روئسای جدید وزارت تحصیلات عالی معرفی شد

وزارت تحصیلات عالی به سلسله اقدامات اصلاحی خویش تشکیل موجوده ادارات مرکزی وزارت را با در نظرداشت هدایات صریح مقام عالی ریاست ج.ا.ا و نیازمندی های موجود در تفاهم با متخصصین ورزیده بخش مربوطه بازنگری نموده که خوشبختانه مورد منظوری مقام عالی ج.ا.ا نیز قرار گرفت.

از انجائیکه در پروسه بازنگری تشکیل ایجاد، حذف، تعدیل و انتقال بست ها و ادارات یک اصل می باشد بناً بعد از تکمیل پروسه ارزیابی تشکیل به اساس پیشنهادات وزارت تحصیلات عالی و احکام مقام عالی ج.ا.ا ذوات محترم آتی بحیث روئسای جدید این وزارت تقرر حاصل نموده اند:

  1.  پوهندوی سید فرهاد شهید زاده بحیث رئیس ارزیابی اسناد بیرون مرزی؛
  2. پوهنیار احمد مسعود لطیف رای بحیث رئیس امور محصلان دولتی؛
  3.  پوهاند احمد ضیا یوسفزی بحیث رئیس امور محصلان خصوصی؛
  4.  پوهنیار بری مبارز بحیث رئیس پلان، پالیسی و تقنین؛
  5.  پوهنمل دکتور محمد ولی حنیف بحیث رئیس نظارت و ارزیابی؛
  6.  سید نسیم سادات بحیث سرپرست ریاست اداری و زیربنا.

روسای محترم جدیدالتقرر فوق الذکر در جلسه رهبری مورخ 20 سنبله سال 1398 که تحت ریاست محترم پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی تدویر گردیده بود، به اعضای محترم شورای رهبری معرفی گردیده و ضمنا وزارت تحصیلات عالی به پاس زحمات، دست آوردها و تلاشهای صادقانه روئسای اسبق محترمان هر یک:

  1. پوهندوی دکتور سیدنجم الدین جلال رئیس اسبق ریاست عمومی امور محصلان؛
  2.  پوهندوی محمد امیر کامه وال رئیس اسبق ریاست پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی؛
  3.  پوهنمل فیاض احمد سیار رئیس اسبق ریاست پلان و پالیسی

که وظایف محوله شان را در مطابقت به قوانین نافذه کشور با روحیه عالی انجام داده اند با اعطای تقدیرنامه از ایشان قدرانی نموده و موفقیت های بیشتری ایشان را در راستای خدمت گزاری به وطن، زندگی شخصی و تداوم وظایف کدری آنها در پوهنتون های مربوطه شان از درگاه اقدس الهی آرزو دارد.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی افزود که روئسای محترم فوق الذکر از اعضای خانواده اکادمیک بوده و از تجارب شان به منظور پیشبرد برنامه های راهبردی این وزارت استفاده صورت خواهند گرفت.

متعاقبا روئسای جدید التقرر از طرف معین صاحب امور محصلان و معین صاحب مالی و اداری به دفاتر کاری شان همراهی شده و به کارمندان ریاست های مربوطه معرفی گردیدند.