You are here

رهنمود بازنگری ساختار و سیستم تشکیلاتی و پالیسی وزارت تحصیلات عالی طی یک پریزینتیشن ارایه شد

پوھنمل دکتور نجیب ﷲ خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی پریزینتیشن کمیته مشاورین این وزارت را پیرامون رھنمود بازنگری ساختار و سیستم تشکیلاتی و پالیسی وزارت تحصیلات عالی که توسط پوھنوال دکتور عبدالقیوم کریم مشاور مقام وزارت تحصیلات عالی در تالار شورای رھبری این وزارت به ھیات رھبری آن ارایه گردید، استماع نمود.

ھدف از آماده سازی این رھنمود بازنگری ساختار و سیستم تشکیلاتی و پالیسی وزارت تحصیلات عالی به منظور تقویت کارایی فعالیت ھا و ارایه خدمات و ھمچنان حذف بعضی از فعالیت ھای تکراری، ادغام خدمات مشابه و یکجا سازی بخش ھای مشابه واحدھای مختلف ریاست ھا و معینیت ھای وزارت تحصیلا ت عالی میباشد

وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد تا از طریق بازنگری سیستم و پالیسی و بھبود آنھا بدون تغییرات کلی در دستگاه وزارت ارایه خدمات را به ھموطنان بھبود بخشد.

پوھنمل دکتور نجیب ﷲ خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی بعد از استماع پرزنتیشن متذکره و بحث ھمه جانبه روی چگونگی تطبیق آن، ھدایت داد تا  کمیته مشاورین وزارت تحصیلات عالی و  نمایندگان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و  خدمات ملکی طی نشستی روی یک میکانیزم مشخص جھت تطبیق پروسه ساده سازی و بازنگری ساختار تشکیلاتی و پالیسی وزارت تحصیلات عالی کار  نمایند.

در این جلسه پوھنمل عبدالتواب بالا کرزی معین علمی، دکتور احمد سیر مھجور معین مالی و اداری، شماری از رووسای ادارات مرکزی و مشاورین این وزارت نظریات شان را در مورد ارایه نموده و روی آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت.