You are here

دومین روز کنفرانس تکنالوژی معلوماتی به ارائه پریزنتیشن ها اختصاص یافت.

دومین روز کنفرانس ملی تکنالوژی معلوماتی در وزارت تحصیلات عالی با تدویر سه ورکشاپ و کار های گروپی با اشتراک استادان پوهنحی های کمپیوتر ساینس پوهنتون های کشور به پایان رسید.
در روز دوم کنفرانس شرکت کنندگان در بخش های مدیریت خدمات الکترونیکی، ساختار مدیریتی برای امنیت تکنالوژی معلوماتی و مدیریت پروژه های تکنالوژی معلوماتی پریزنتیشن های شانرا ارائه نموده، پیرامون چالش ها و راه های حل در زمینه بحث و تبادل نظر کردند.
قابل ذکر است که سیزدهمین کنفرانس ملی تکنالوژی معلوماتی تحت عنوان( مدرن و واحد سازی سیستم های مدیریتی خدمات تکنالوژی معلوماتی) دیروز با شرکت وزرای تحصیلات عالی و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، استادان و جمعی از محصلان پوهنحی های کمپیوترساینس پوهنتون های مرکز و ولایات تدویر شده و قرار است فردا نیز ادامه یابد. 
دوکتور نذیراحمد پیروز استاد پوهنتون تخنیکی برلین و رئیس مرکز نوآوری ها و خلاقیت های تکنالوژی معلوماتی (ITC) و همچنان مسئول برگزاری این کنفرانس گفت که در اخیر کنفرانس بهترین طرح ها و تحقیقات ارائه شده در راستای مدرن و واحد سازی سیستم های مدیریتی خدمات تکنالوژی معلوماتی جمع آوری و یک راهکار مناسب و عملی در مطابقت به شرایط کنونی افغانستان آماده خواهد شد.
به گفته وی سال های قبل نیز کنفرانس های مشابه در بخش های مختلف بکار گیری و استفاده موثر از تکنالوژی معلوماتی در بخش های مختلف تحصیلی و حکومت داری دایر گردیده و نتایج مثبتی را نیز در قبال داشته است.
موصوف تطبیق پروژه آفگرین، ایجاد مراکز IT در پوهنتون ها، تهیه کریکولم های درسی بروز شده در پوهنحی های کمپیوتر ساینس، و ایجاد سیستم امنیت سایبری را از نتایج این کنفرانس ها خوانده گفت که برنامه های جدیدی را نیز در زمینه روی دست دارد که مورد تائید مقامات دولتی کشور قرار گرفته و با تطبیق آن تغییرات قابل ملاحظه ی در سیستم های اداری کشور رونما خواهد گردید.