You are here

دومین روز کاری کلستر های بازنگری نصاب رشته های زراعت دایر شد

در دومین روز کاری کلستر های بازنگری نصاب رشته های زراعت، روی نهایی سازی مفردات سمستر های اول، دوم، سوم و چهارم بحث و تبدیل نظر صورت گرفت.

پوهنمل خواجه زبیر صدیقی رییس انکشاف برنامه های علمی وزارت تحصیلات عالی، گفت که برای هر نصاب حداقل پنج مأخذ معتبر از پوهنتون های جهان در نظر گرفته شده است که این کلسترها با رعایت این اصل کار می کنند. به گفته موصوف برای هر مضمون حد اقل سه مآخذ معتبر و در صورت امکان کتبی که بعد از سال 2010 نشر گردیده باشد، استفاده شود

همچنان برای هر رشته اهداف آموزشی مشخص رشته تعریف گردیده و مضامین اهداف جداگانه را دارند که با اهداف عمومی رشته ها مطابقت داشته باشد و نام رشته تحصیلی، مضمون و کود آنها به شکل معیاری ترتیب می گردد.
هکذا در این کلستر ها نیازسنجی های که در سطح دیپارتمنت، پوهنحی، پوهنتون و وزارت تحصیلات عالی جمع آوری گردیده است، در ترتیب نصاب در نظر گرفته می شود.

در همین حال پوهندوی سخی خداد سلیم عضو کمیته ملی بازنگری نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی گفت که استادان در کلستر های بازنگری نصاب، از کشور های جهان الگو برداری نموده و در مطابقت با جامعه افغانستان و بازار کار از آن استفاده به عمل آوردند.

قابل ذکر است که در بازنگری نصاب تحصیلی معیار های قرن 21 که توسط سازمان یونسکو تعریف گردیده و شامل(تفکر انتقادی و خلاقانه، مهارت های میان فردی، مهارت های درون فردی، شهروندی جهانی، مهارت دانش افزایی و نوآوری مسلکی) می باشد، رعایت می گردد.

پوهندوی سلیم گفت که اعضای کلستر ها تا روز چهار شنبه مضامین تمام سمستر های رشته های زراعت را نهایی خواهند ساخت و جهت طی مراحل بعدی به کمیته ملی نصاب تسلیم می دهند.