You are here

دهمین نشست بورد رهبری پوهنتون جنوب آسیا با شرکت معین علمی وزارت تحصیلات عالی دایر شد.

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی و امیر محمد رامین رئیس همکاری های منطقه یی وزارت امور خارجه در دهمین نشست بورد رهبری پوهنتون جنوب آسیا (SAU ) در شهر دهلی شرکت نمودند.
در این نشست نخست پروفیسور کویرالا رئیس بورد رهبری پوهنتون جنوب آسیا و پروفیسور کویتا شرما در مورد فعالیت ها و پیشرفت های علمی و ساختمانی پوهنتون جنوب آسیا معلومات ارائه نموده به چالش های بودجوی که بعد از دسامبر سال 2018 پوهنتون متذکره به آن مواجه خواهد شده اشاره نمودند.
در جریان نشست روی 24 مورد شامل اجندا که شامل ازدیاد، حذف و تعدیلات در مقررات برنامه های ماستری و دوکتورا، تعدیلات در فیس تیزس ها، ایجاد چوکات حمایتی برای سفر های علمی محصلین دوره دوکتورا، تعدیل در لایحه معاشات اساتید، پلان اکادمیک 2019 – 2023، مروز مسوده لایحه ارزیابی وارتقای کارمندان غیر اکادمیک، پروسه کاندیداتوری برای شورای اجرائیه و انتخاب رئیس بورد رهبری بحث و تصامیم لازم اتخاذ شد.
همچنان پیشنهاد صورت گرفت تا پوهنتون جنوب آسیا گزارش تطبیق مرحله اول علمی و ساختمانی پوهنتون را ترتبب و از طریق سکرتریت سارک به کشور های عضو یه منظور مطالعه ارسال نمایند. هکذا شکرتریت سارک به شکل رسمی از هر کشور عضو، حد اقل یک نماینده برای عضویت کمیته مالی برای بحث و تفاهم روی بودجه مرحله دوم دعوت نماید. 
در اخیر نشست رئیس و جمعی از اعضای بورد از پروژه های ساختمانی تحت کار پوهنتون جنوب آسیا بازدید نمودند.