You are here

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی امروز در دیداری با روسای پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی و هیات رهبری اتحادیه پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی توجه به نهاد های تحصیلات عالی خصوصی را از اولویت های کاری خویش خوانده برای رفع مشکل

در این دیدار در حالیکه پوهندوی امان الله فقیری مشاورارشد وزارت تحصیلات عالی نیز حاضر بود، سرپرست وزارت تحصیلات عالی پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی را بازوی قوی وزارت تحصیلات عالی خوانده گفت که برای رسیدگی به مشکلات آنان برنامه های را روی دست دارد. داکتر عبداللطیف روشان گفت که به هدف تقویت و ارتقای کیفیت نهاد های تحصیلات عالی خصوصی دو بورد شورای عالی قوای بشری و بورد انکشاف تحصیلات عالی خصوصی را ایجاد نموده‌است. وی اظهار داشت که مسوولان و نمایندگان نهاد های تحصیلات عالی خصوصی با اشتراک در این بورد ها قادر می گردند تا خواست ها و مشکلات شان را مطرح نمایند تا روی آن بحث صورت گرفته و راه های حل جستجو و عملی گردد. سرپرست وزارت تحصیلات عالی اضافه کرد که این اقدام فاصله ها میان نهاد های تحصیلات عالی خصوصی و وزارت تحصیلات عالی را از میان برداشته و باعث همکاری و هماهنگی بیشتر می گردد. موصوف علاوه کرد که فعالیت بورد های یاد شده باعث خواهد شد تا نزدیکی پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی کشور بیشتر گردد و این خود نقش عمده را در پیشرفت هر دو جانب دارا می باشد. وی ضمن ابراز اطمینان در جهت رفع مشکلات نهاد های تحصیلات عالی خصوصی، از مسوولان این نهادها خواست که از فرصت های مساعد شده برای معیاری سازی و پیشرفت پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی استفاده اعظمی نمایند. بعدا داکتر شفیع نعیمی رئیس اتحادیه پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی فعالیت ها و دستاورد های داکترعبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی را بر شمرده از موفقیت های وی در مدت کوتاهی قدردانی کرد. موصوف از توجه سرپرست وزارت تحصیلات عالی برای بهبود وضعیت نهاد های تحصیلات عالی خصوصی تشکر نموده، مشکلات و خواست های شانرا مطرح نمود . داکتر نعیمی به نمایندگی نهاد های تحصیلات عالی خصوصی وعده داد تا در جهت تطبیق برنامه های وزارت تحصیلات عالی در پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی از هیچگونه سعی و تلاش دریغ نورزد. قابل ذکر است که در حال حاضر ۱۲۸ پوهنتون و موسسه تحصیلات عالی خصوصی در کشور فعالیت دارد که بیشتر از ۱۵۰ هزار محصل دختر و پسر در این نهادها مصروف تحصیل اند.