You are here

داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی، به پاس فعالیت های چشم گیر و برنامه های موثرشان در عرصه تحصیلات عالی، از سوی مشرانو جرگه با تفویض نشان آن جرگه تقدیرگردید

در محفلی که به همین مناسبت در مشرانو جرگه شورای ملی برگزار شد، فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه، کار کردهای داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی را تحسین نموده گفت: رهبریِ جدید وزارت تحصیلات عالی، در مدتِ کوتاه، گام های ارزنده یی را جهت اصلاح نظام تحصیلات عالی برداشته است که ما را به آینده بهتر تحصیلی وعلمی امیدوار ساخته و می سازد. مسلمیار افزود: آنچه در برنامه های جدید وزارت تحصیلات عالی گنجانیده شده، انتظار ملت و مقتضای زمان است. موصوف علاوه کرد که مشرانو جرگه شورای ملی افغانستان از هر گونه برنامه های که بتواند نظام تحصیلات عالی را بسوی خودکفایی و تعالی سوق دهد، حمایت بی دریغ خواهد کرد. داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی، ضمن سپاسگزاری از رئیس مشرانوجرگه به خاطرتقدیر وحمایت شان از برنامه های جدید وزارت تحصیلات عالی گفت: خدمت به ملت وکشور خویش را یک وظیفه میهنی وایمانی دانسته درراستای تحقق آرمان های ملت علم پرورافغانستان که همانا داشتن یک نظام تحصیلات عالی با معیارهای مدرن جهانی که پاسخگوی نیازمند های امروز وفردای ماباشد، تلاش می ورزیم. سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفت: تقدیر از کارکردهای وزارت تحصیلات عالی مسوولیت مارا سنگین تر نموده ومارا به تلاش بیشتر از پیش وادار می سازد. در پایان این محفل نشان مشرانو جرگه از سوی فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانوجرگه و محمد علم ایزدیار نائب اول آن جرگه، به داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی تفویض گردید