You are here

جلسه کمیته بازنگری نصاب، تحت ریاست پوهنمل دوکتورنجیب الله خواجه عمری وزیرتحصیلات عالی برگزارگردید.

این جلسه تحت ریاست پوهنمل دکتورنجیب الله خواجه عمری، باحضورداشت پوهنمل دیپلوم انجینرعبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی وروسای انسجام و امور اکادمیک و انکشاف برنامه های علمی این وزارت برگزارگردید.
وزیرتحصیلات عالی روی ضرورتِ ایجاد تغییرات تازه درساختارهای علمی کشور واستفاده از ظرفیت وتجارب کشورهای جهان تاکید ورزیده گفت: یکی ازروش های بسیار مطرح وکاربردی درزمینه نیا...زسنجی وتدوین برنامه های آموزشی، مدل دیکوم (DACUM) یا (Developing a curriculum)) می باشد، که ازتجارب نصاب سازی آن وهم چنان نصاب سازی وشیوه آموزشی وعلمی پوهنتون اوهایو نیز استفاده صورت گیرد.
دکتورنجیب الله وزیرتحصیلات عالی افزود، جهت تطبیق دقیق برنامه ها ونیازسنجی های بازارکاربا وزارت های معارف، کاراموراجتماعی شهدا ومعلوین وسایروزارت خانه های سکتوری نشست های خواهیم داشت تا ابتدا نیازسنجی وسپس بازنگری روی نصاب جدید برپایه سنجش های جمعی، صورت گیرد.وزیرتحصیلات عالی ضمن یاد آوری از فعالیت های اجماع ملی نصاب درچند ماه قبل، ظرفیت سازی دربخش کمیته نصاب سازی، بازنگری وتجدید نصاب دوره لیسانس، ایجاد رشته های جدید بادرنظرداشت نیازمندی های بازارکاروهماهنگی لازم با وزارت خانه های سکتوری را یکی ازنیازهای اکادمیک عنوان نموده وبرنهادینه شدن این مؤلفه ها به گونه منظم و به هنگام اصرار ورزید.
گفتنی است که مدل دیکوم(DACUM) امروزه به عنوان روشی منحصربه فرد، خلاقانه وبسیارمؤثر برای تجزیه وتحلیل یک شغل یا حرفه به کارمی رود که افغانستان درشرایط فعلی به تأسی وتقلید احسن ازآن نیازمند است.