You are here

جلسه نوبتی شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی دایر گردید

جلسه شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی، تحت ریاست پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست و معین علمی وزارت تحصیلات عالی دایر گردید.

در این جلسه روی موضوعاتی چون لایحۀ فعالیت های ارتقای کیفیت و اعتباردهی نهادهای تحصیلات عالی، طرح لایحۀ تنظیم جلسات شورای عالی تحصیلات عالی و سایر موضوعات مهم کاری دیگر بحث و تبادل نظرصورت گرفت.
پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی، وحدت هدف و ایجاد هماهنگی در حوزۀ کار را عاملی برای انجام به موقعِ کارهای مراجعین عنوان نموده، از حسن توجه و اهتمام اعضای شورای رهبری برای مدیریت عالی در سایر سطوح به ویژه در عرصه عرضه خدمات اداری قدردانی نمود.

وزیر تحصیلات عالی یک ‌باردیگر با تأکید روی آوردن تسهیلات بیشتر از پیش در عرصه عرضۀ خدمات و رسیدگی به شکایات و کارهای مراجعین، به تمام مسوولان هدایت داد تا در ارایۀ خدمات به مردم جدی باشند و به دور از هر نوع تشریفات اداری، زمینه بهتر عرضه خدمات را برای آنان فراهم نمایند.