You are here

جلسه مشورتی میان مسوولان وزارت تحصیلات عالی ونهادهای تحصیلات عالی خصوصی برگزارشد

جهت عرضه خدمات به موقع، بررسی دلایل تفاوت فیس و تاخیردرپرداخت مالیه توسط نهادهای تحصیلات عالی خصوصی جلسه ای مشورتی میان مسوولان وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی برگزار گردید.
این جلسه تحت رهبری دکتور احمد سیرمهجور معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی با اشتراک محمد امیر کامه وال رییس ریاست پوهنتون ها ومؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و تعدادی از رووسای پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی خصوصی راه اندازی شد.


در آغاز محمد امیر کامه وال رییس ریاست پوهنتون ها ومؤسسات تحصیلات عالی خصوصی گفت: «تفاوت فیس در پوهنتون ها ومؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، نپرداختن مالیات تعدادی از این نهاد ها به دولت وهم چنان عدم ارسال به موقع کتاب های اساس از سوی 23 پوهنتون ومؤسسه تحصیلات عالی خصوصی به وزارت تحصیلات عالی باعث بروز مشکل وشکایت مردم شده است.» 
رییس ریاست پوهنتون ها ومؤسسات تحصیلات عالی خصوصی تاکید ورزید که از آنجایی که هدفِ خدمات ما جوانان ومحصلان می باشند، هماهنگی میان وزارت واین مؤسسات جهت رفع مشکلات مراجعین یک امر لازم ومهم است. 

سپس دکتور احمد سیرمهجور معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی، ضمن استقبال از نشست روبرو با مؤسسات وپوهنتون های خصوصی، افزود، خوشبختانه برخی از مؤسسات وپوهنتون های خصوصی گام های بلندی را درعرصه عرضه خدمات علمی برداشته اند وتعدادی هم مشکلات خاص خودشان را دارند که باید، عملکرد شان در پرتو قانون ومقررات به سنجش گرفته شود.
معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی گفت: «تفاوت فیس یک مساله است و مواردی هم گفته شده است که یک پوهنتون شش مرتبه از محصل پول می گیرد و پوهنتون دیگر هشت مرتبه و این کار به جایگاه نهاد های علمی خصوصی لطمه وارد می کند.» 
دکتور مهجور علاوه کرد که تنظیم یک لایحه متعادل ومتناسب به معنای ایجاد نظم است، نه تحمیل یک دیگاه رسمی. اوگفت مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی باید دلایل اخذ شهریه های خود را اقامه کنند و فاکتورهای تعیین فیس در نهاد های شان را مشخص بسازند، تا اعتماد مردم نسبت به این نهاد ها خدشه ناپذیرباشد. 
هم چنان چند تن از رووسای موسسات تحصیلات عالی خصوصی نیز صحبت های پیرامون ایجاد هماهنگی و تنفیذ قانون ومقرارات نموده، تاکید ورزیدند که با وزارت تحصیلات عالی همگام وهمراه برای آینده روشن افغانستان کارخواهند کرد. 
در اخیر بنابر پیشنهاد اعضای مجلس، هیاتی از وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی خصوصی تحت رهبری دکتور احمد سیر مهجور معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی، تشکیل گردید، تا مشترکاً وضعیت پوهنتون های خصوصی را به گونه همه جانبه به بررسی گرفته، دلایل تفاوت فیس، کیفیت درس، جا و وسایر موارد مربوط به عرضه خدما ت علمی از سوی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در آن روشن گردد.