You are here

توزیع دیپلوم به پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی امروز طی محفلی در وزارت تحصیلات عالی آغاز گردید.

در این محفل پوهنمل دوکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی به 6 پوهنتون خصوصی که اسناد و لست های فارغان شان را تکمیل نموده اند، دیپلوم توزیع کرد و به این گونه روند توزیع دیپلوم را به تمام فارغان نهاد های تحصیلات عالی خصوصی آغاز نمود.
وزیر تحصیلات عالی در صحبتی که در این محفل داشت آغاز این روند را یک نوید برای همه محصلان نهاد های تحصیلات عالی خصوصی، و نزدیکی بیشتر نهاد های خصوصی با دولتی خواند.
دوکتور خواجه عمری اطمینان داد که وزارت تحصیلات عالی با نظارت جدی ازنحوۀ فرایند توزیع دیپلوم زمینه دسترسی تمام فارغان را به اسناد شان فراهم می سازد و با تطیبق مکانیزم مشخص که در آن اسناد حقوقی، اساس شمولیت، جدول نتایج سمستروار،کتاب فراغت و دیتابس عيني بررسی می گرد تااز توزیع دیپلوم برای فارغ تحصیلان خیالی جلوگیری گردد.
وزیر تحصیلات عالی از پوهنتون های خصوصی که توانسته اند لست های شانرا به اسرع وقت به این وزارت ارائه نمایند، تشکر نموده و از سایر نهاد های تحصیلی خصوصی خواست تا بزودترین فرصت لست های فارغان شانرا برای اخذ دیپلوم ارائه کنند.
بعدا محمد امیر کامه وال رئیس پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی با اشاره به اعتبار یک سان دیپلوم های دولتی و خصوصی گفت نهاد های تحصیلات عالی خصوصی ای که معیار ها را تکمیل نموده و قوانین نافذه را مراعات می نمایند مورد تشویق قرار خواهند گرفت در غیر آن دروازه نهاد مربوطه شان مسدود می گردد. 
وی رقابت مثبت میان نهاد های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی را یک اصل علمی و اکادمیک خواند 
متعاقباً محمد طیب عطا منشی مشرانو جرگه با ابراز قدردانی از هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی گفت که این وزارت در خدمت رسانی و شفافیت پیشتاز بوده و این موضوع همواره در مشرانوجرگه یادآوری شده است.
همچنان داکتر شفیع نعیمی رئیس اتحادیه پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضمن قدردانی از توجه وزارت تحصیلات عالی در جهت توزیع دیپلوم ها به فارغان نهاد های تحصیلی خصوصی این اقدام را در مهار سازی چالش های ناشی از کتلوی شدن مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی جلوگیری می نماید.
پوهاند حاجی محمد نعیمی رئیس تضمین کیفیت و اعتبار دهی وزارت تحصیلات عالی نیز روی روند ارتقای کیفیت و اعتبار دهی به نهاد های تحصیلات عالی توضیحات داده از تمام نهاد های تحصیلی خصوصی خواست که شامل این روند شده و به اعتبار دیپلوم های شان بیفزایند.
در اخیر دیپلوم ها برای فارغان پوهنتون های کاردان، خاتم النبیین، رنا، کاروان، مشعل و سلام از جانب وزیر و هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی توزیع گردید.
هکذا سپاسنامه از طرف اتحادیه پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی به وزیر تحصیلات عالی و رئیس پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی تفویض شد.
به همینگونه لوح های تقدیر از طرف مجلس سنا به وزیر تحصیلات عالی، معین مالی و اداری، رئیس پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، رئیس تقررو ترفیعات علمی استادان، پوهاند امین و رئیس تضمین کیفیت و اعتبار دهی داده شد.