You are here

تفاهم نامه همکاری میان وزارت های تحصیلات عالی و امور زنان امضا شد

با حضور داشت استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری تفاهم نامه همکاری برای تطبیق پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت که در جلسه قبلی کمیته جندر و امور زنان بالای آن توافق صورت گرفته بود، میان وزارت های تحصیلات عالی و امور زنان به امضا رسید.

دکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی حین امضای این تفاهم نامه گفت که این وزارت در قسمت تطبیق تفاهم نامه ها و تعهدات در بخش زنان متعهد است و همیشه تلاش ورزیده تا تمام پالیسی های مربوط به جندر به شکل بهتر در وزارت تحصیلات عالی، عملی گردد.

همچنان دکتور مهجور در جلسه کمیته جندر و امور زنان پیرامون چگونگی فعالیت های وزارت تحصیلات عالی در بخش جندر و افرایش حضور زنان در نظام تحصیلی کشور معلومات همه جانبه ارایه کرد.

کمیته جندر و امور زنان در گزارش خود از فعالیت های موثر وزارت تحصیلات عالی در عرصه تقویت مشارکت زنان و استخدام در این وزارت تذکر داده و از حضور 25.6 فیصد محصلان دختر در پوهنتون های کشور، استقبال کرد.