You are here

تفاهم نامه های همکاری میان وزارت تحصیلات عالی و 12 پوهنتون مرکز و ولایات امضاء شد

به منظور ایجاد و پیشبرد امور علمی مراکز انکشاف مسلکی استادان (PDC)، تفاهمنامه های همکاری میان وزارت تحصیلات عالی و 12 پوهنتون مرکز و ولایات امضا شد.

هدف از ایجاد این مراکز ارتقای کیفیت پوهنتون ها در امور علمی و اداری، ترویج روش های جدید آموزشی، انکشاف مهارت های مدیریت و رهبریت در محیط تحصیلی، نهادینه ساختن فرهنگ تحقیق و ارتقای ظرفیت کارمندان می باشد.

در محفل امضای تفاهم نامه های یاد شده، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، رئیس تقرر و ترفیعات علمی استادان، نماینده دفترHEDP ، روئسا و معاونان 12 نهاد تحصیلی مرکز و ولایات اشتراک ورزیده بودند.

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی و سرپرست وزارت تحصیلات عالی در مورد اهمیت و گذشته مراکز انکشاف مسلکی استادان (PDC) صحبت نموده گفت، این مراکز در گذشته تنها در قسمت پوهنحی های تعلیم وتربیه فعالیت داشتد که بعداً در سال 2015 وزارت تحصیلات عالی از طریق برنامه انکشاف تحصیلات عالی (HEDP) 12 مرکز را در نهاد های تحصیلی کشور ایجاد نمود و 20 PDC دیگر را وزارت تحصیلات عالی با در نظرداشت ضرورت ایجاد آن از بودجه انکشافی خویش تحت پوشش قرار داد.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی ضمن سپاسگذاری از دفتر HEDP اظهار داشت که در این مراکز آموزش های مسلکی، شیوه ها و مهارت های تدریس برای اساتید به ویژه به اساتید جدید التقرر راه اندازی می گردد و در کنار آن در بخش های مدیریت و رهبریت نهاد های تحصیلی نیز به مسوولان پوهنتون ها برنامه های آموزشی تدویر می گردد.

پوهندوی فیصل امین رییس تقرر و ترفعیات علمی استادان در مورد مکلفیت های دو طرف و مواد تفاهمنامه صحبت نموده گفت که پوهنتون های شامل برنامه در پهلوی حفظ و مراقبت درست این مراکز مسوولیت دارند تا جهت تدوام آن فعالیت های علمی داشته باشند و این مراکز را تنها برای اهداف که در تفاهمنامه تذکر یافته است، مورد استفاده قرار دهند.

بعداً محمد احسان حبیبی مدیر ارشد روش های تدریس مبتنی برنتایج و محصل محوری دفتر HEDP در مورد ساختار اداری، نقش مراکز انکشاف مسلکی و سایر موضوعات مرتبط معلومات ارایه نمود.

در اخیر تفاهم نامه های یاد شده با معاونین و روئسای 12 پوهنتون مرکز و ولایت امضا گردید.

به گفته مسوولان از مجموع 38 نهاد تحصیلی دولتی کشور در 32 نهاد مراکز انکشاف مسلکی ایجاد گردیده است که قرار است در 6 پوهنتون دیگر بعد از تعیین محل های مناسب و تکمیل ساختمان های شان مراکز یاد شده نیز ایجاد گردد.