You are here

تفاهمنامه همکاری میان وزارت تحصیلات عالی و لوی څارنوالی کشور امضا شد

 

به اساس یک تفاهمنامه همکاری که امروز میان وزیر تحصیلات عالی و لوی څارنوال کشور امضا شد زمینه ارتقای ظرفیت کارمندان اداره لوی څارنوالی در مقطع تحصیلی ماستری در رشته های جزا، جرم شناسی و اداره و پالیس عامه در پوهنتون کابل فراهم گردید.
در مراسم امضای تفاهمنامه یاد شده وزیر تحصیلات عالی، لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان، معینان و رووسای وزارت تحصیلات عالی، معاونان و هیات رهبری لوی څارنوالی، سرپرست و هیات رهبری پوهنتون کابل شرکت نموده بودند.
پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی ضمن تبریکی امضای این تفاهمنامه گفت افغانستان بیش از هر زمانی به نیروی خلاق و آراسته به زیور علم و دانش نیازمند است و بی گمان رشد ظرفیت عدلی د رگرو ارتقای توانایی های علمی و تخصصی نیروی بشری و کاری می باشد.
وی افزود که وزارت تحصیلات عالی به عنوان سکان دار و حامی رسالت علمی در کشور، آماده است تا در تبانی سایر ادارات، زمینه ارتقای ظرفیت علمی کارمندان و جوانان را فراهم سازد.
وزیر تحصیلات عالی گفت که این وزارت به مثابه فراهم کننده زمینه های تحصیلی برای جوانان کشور، متعهد است؛تا مطابق مواد مندرج در چهارچوب این تفاهم نامه، زمینه ارتقای ظرفیت کارمندان لوی سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان رادر مقطع تحصیلی ماستری دررشته های جزا وجرم شناسی، اداره وپالیسی عامه درپوهنتون کابل، فراهم سازد.
بعداً څارنپوه محمد فرید حمیدی لوی څارنوال کشور از برنامه های مختلف ظرفیت سازی برای څارنوالان کشور در جهت تطبیق قانون و تامین بهتر عزت، کرامت و آزادی های مردم، یاد آوری کرده گفت که برای کارهدفمند و دوامدار ضرورت است تا با کمک وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل برنامه ماستری برای څارنوالان جوان راه اندازی گردد. وی گفت که بدون ظرفیت بالای مسلکی ناممکن است که به امر تامین عدالت و تطبیق یکسان و درست قانون بپردازیم.
همچنان پوهنمل دوکتور محمد نعیم عظیمی معاون علمی و سرپرست پوهنتون کابل ایجاد برنامه های فوق لسانس را برای ارتقای ظرفیت کارمندان ادارات مختلف از برنامه های عمده پوهنتون کابل خوانده، ضمن ابراز خرسندی از امضای این تفاهمنامه هرنوع همکاری شان را جهت ارتقای ظرفیت و تدریس شایسته محصلان دوره ماستری کارمندان لوی څارنوالی کشور وعده داد.
در اخیر تفاهمنامه متذکره میان وزیر تحصیلات عالی و لوی څارنوال کشور به امضا رسید.
قابل ذکر است که به اساس این تفاهمنامه اداره لوی څارنوالی سالانه حدود 60 تن از کارمندان خویش را به پوهنتون کابل معرفی می نماید تا درمقطع ماستری در رشته های های جزا، جرم شناسی و اداره و پالیسی عامه تحصیل نمایند.