You are here

تفاهمنامه همکاری میان وزارت تحصیلات عالی و دفتر USAID امضا شد

تفاهمنامه همکاری میان وزارت تحصیلات عالی و دفتر USAID امضا شد که به اساس آن از طریق پروژه امانت در بخش های مبارزه با فساد اداری و تفتیش داخلی به کارمندان این وزارت آموزش داده می شود.

تفاهمنامه یاد شده میان دکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی و داکتر سارا دیکس مشاور ارشد بخش مبارزه با فساد دفتر USAID و نماینده پروژه امانت امضا شد.

دکتور مهجور گفت وزارت تحصیلات عالی اقدامات جدی را در محو فساد آغاز نموده است که در کنار آنلاین سازی سیستم های اداری این وزارت، برنامه های دیگر را نیز روی دست دارد.

موصوف اضافه کرد که از طریق پروژه امانت به کارمندان این وزارت در بخش های آسیب پذیر آموزش های مهم و اساسی مهیا خواهد شد.

پروژه AMANAT از سوی دفتر USAID حمایت می شود که بر علاوه تدویر ورکشاپ های آموزشی به کارمندان وزارت تحصیلات عالی، در بخش های الکترونیکی سازی سیستم دیتابیس محصلان نهاد های خصوصی و دفاتر امور محصلان نهاد های تحصیلی دولتی همکاری خواهد نمود.