You are here

به منظور نهادینه ساختن و ترویج روش های تدریس مبتنی بر نتایج و سیستم محصل محوری، کنفرانس علمی برای روسای پوهنتون ها، ،پوهنحی ها و معاونین علمی 24 پوهنتون دولتی کشور، در پوهنتون کابل دایر گردید

این کنفرانس که از سوی برنامه انکشاف تحصیلات عالی (HEDP) دایر گردید، دیپلوم انجینر عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی گفت"  وزارت تحصیلات عالی با همکاری بانک جهانی از پانزده سال بدین سو گام های استواری در جهت تقویت نظام تحصیلی و نهادینه سازی فرهنگ روشهای تدریس مبتنی بر نتایج و سیستم محصل محوری   برداشته است.

وی گفت وزارت تحصیلات عالی با تطبیق این روش و معیاری سازی نظام تحصیلی، تلاش می نماید تا زمینه های بهتر آموزشی را برای جوانان کشور مهیا سازد.

معین علمی وزارت تحصیلات عالی، روش های تدریس مبتنی بر نتایج و سیستم محصل محوری را یک شیوه معیاری و جهانی خواند وعلاوه کرد که وزارت تحصیلات عالی با درنظر داشت تقاضای بازار کار، کادرهای مسلکی را تقدیم جامعه می نماید.

پوهنمل بالاکرزی از کشور دوست مالیزیا، برای همکاری و فراهم کردن زمینه روش تدریس مبتنی بر نتایج و سیستم محصل محوری،  سپاسگزاری نموده افزود" استادانی که این دوره آموزشی را سپری کرده اند برای نهادهای علمی کشور می توانند از نظرتوانایی های علمی موثر باشند.

 

هم چنان نور احمد درویش رئیس برنامه انکشاف تحصیلات عالی (HEDP)، تطبیق روش های تدریس مبتنی بر نتایج و سیستم محصل محوری را یک گام ارزنده و موثر برای نهاد های علمی کشور خواند.

یک تن از  ماستر ترینران کشور مالیزیا که مدتی است روش های تدریس مبتنی بر نتایج و سیستم محصل محوری را  در پوهنتون های کشور آموزش میدهند، به نمایندگی سایرین وعده سپرد که همکاری های آنان در این زمینه هم چنان ادامه خواهد داشت.

 به گفته رئیس برنامه انکشاف تحصیلات عالی   تا کنون570 تن از استادان پوهنتون های کشور، در ورکشاپ های آموزشی روش های تدریس مبتنی بر نتایج و سیستم محصل محوری اشتراک نموده اند.

قرار است تا سال 2020  یک هزار تن از استادان پوهنتون های افغانستان در ورکشاپ های آموزشی OBE-SCL تحت آموزش قرار گیرند و این سیستم را عملاً در پوهنحی های شان تطبیق نماین