You are here

به منظور تسریع کار پروژه های ساختمانی در 8 پوهنتون کشور نشستی در وزارت تحصیلات عالی دایر شد

 

در این نشست که به ریاست دکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی دایر گردید، رووسای پلان و پالیسی و تهیه و تدارکات، مسوولین شرکت های قرارداد کننده، اشتراک نموده بودند. هکذا رووسای 8 پوهنتون که پروژه های ساختمانی شان به کندی پیش میرود نیز از طریق ویدیو کنفرانس با اعضای مجلس در ارتباط بودند.
در نشست معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی، شیوه کار شماری از شرک های ساختمانی را در نهاد های تحصیلی کشور انتقاد نموده، به پوهنتون های مربوطه هدایت داد تا طی یک مکتوب رسمی دلایل عدم تکمیل پروژه ها را از شرکت های ساختمانی اخذ و به وزارت تحصیلات عالی ارسال نمایند، تا در زمینه تصامیم لازم در مورد شرکت های متخلف اتخاذ گردد.
این پروژه ها شامل پوهنتون های ننگرهار، کندهار، پکتیا، بدخشان، پکتیکا، بغلان، کندز، لغمان و پولی تخنیک کابل می گردد.
دکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی گفت که با درنظرداشت متن قرارداد و تعهدات کتبی شرکت های ساختمانی قرارداد کننده، پروژه ها باید در زمان تعیین شده تکمیل می گردید، ولی با وجود مکاتیب متعدد و همکاری های وزارت تحصیلات عالی، آنان نتوانستند پروژه های شان را تکمیل نمایند.
معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی ضمن استماع خواست ها و نظریات نمایندگان شرکت های قرارداد کننده گفت که با درنظرداشت دلایل ارایه شده توسط نمایندگان شرکت ها و بررسی پوهنتون ها در جلسه بعدی تصامیم لازم بخاطر تطبیق هر چه زودتر پروژه های ساختمانی در پوهنتون های یاد شده اتخاذ خواهد شد.