You are here

به ارزش مجموعی 60 میلیون دالر امریکایی سنگ تهداب یک باب ادیتوریم و تعمیر تدریسی امروز توسط رئیس اجرائیه و سرپرست وزارت تحصیلات عالی در پوهنتون کابل گذاشته شد

در محفلی تهداب گذاری تعمیر های متذکره دوکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، داکتر عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی، شماری از وزرای کابینه، والی کابل، معینان وزارت تحصیلات عالی روسای پوهنتون های مرکزی، استادان و تعدادی از محصلان شرکت نموده بودند. دوکتور عبدالله عبدالله رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی کمک های کشور چین را در بخش های مختلف ارزشمند و مظهر دوستی آن کشور با مردم افغانستان خواند. موصوف اضافه کرد که در حال حاضر فرصت های تحصیل برای جوانان کشور مساعد شده و جوانان ما باید از این فرصت ها بشکل درست استفاده نمایند. رییس اجراییه پیشرفت های اخیر تحصیلات عالی کشور را ستوده از حمایت خویش در بخش تقویت نظام تحصیلی کشور اطمینان داد. داکتر عبداللطیف روشان ضمن قدردانی از کمک های کشور چین در بخش تحصیلات عالی گفت که اعمار این ادیتوریم و تعمیر تدریسی در جهت ارتقای سطح کیفی پوهنتون کابل تاثیر گذار است. سرپرست وزارت تحصیلات عالی از یک سلسله برنامه ها برای تقویت تحصیلات عالی کشور خبر داده گفت که با تطبیق این برنامه ها تحصیلات عالی کشور به سطح منطقه و جهان جایگاه مناسب خویش را پیدا خواهد کرد. وی گفت که به خاطر معیاری سازی نصاب تحصیلی روی یک اجماع ملی کار می نماید همچنان برای شمولیت پوهنتون های کشور در قطار رده بندی پوهنتون های معتبر جهان کار آغاز شده که در نتیجه زمینه های بهتر برای تقویت سکتور تحصیلی کشور مساعد خواهد شد. بعداً یاهو جینگ سفیر چین در کابل ضمن اشاره به روابط تاریخی میان دو کشور، دوستی چین را با افغانستان یک افتخار خوانده بر ادامه این دوستی تاکید کرد. وی اضافه کرد چین و افغانستان از گذشته ها روابطه نیک در بخش های اقتصادی و فرهنگی داشته و آنان کمک های شان را با افغانستان همچنان ادامه خواهند داد. همچنان استاد حمید الله فاروقی رییس پوهنتون کابل با قدردانی از کمک های کشور چین گفت که با اعمار تعمیر ادیتوریم جدید در پوهنتون کابل بستر مناسب برای تدویر سمپوزیم ها، کنفرانس های علمی و سایر برنامه های اکادمیک مساعد می گردد. قابل ذکر است تعمیر ادیتوریم جدید در یک وقت ظرفیت 1500 تن را دارا خواهد بود و تعمیر تدریسی دارای 40 اتاق بوده که کار آن در مدت دوسال تکمیل می گردد