You are here

برگرفته شده از ویب سایت ارگ ریاست جمهوری.

رئیس‌جمهورغنی: برای انکشاف تکنالوژی معلوماتی، نیاز به استراتیژی پنج‌ساله می‌باشد
هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی درخصوص نتایج برگزاری سیزدهمین کنفرانس ملی تکنالوژی معلوماتی تحت عنوان” مدرن و واحدسازی سیستم‌های مدیریتی با خدمات تکنالوژی” به رئیس‌جمهور محمداشرف غنی معلومات دادند.
ابتدا، پوهنمل دکتور نجیب‌الله خواجه‌عمری وزیر تحصیلات عالی در مورد برگزاری کنفرانس متذکره معلومات داده از حمایت و پشتیبانی رئیس‌جمهور کشور نسبت به برنامه‌های تکنالوژی معلوماتی قدردانی نمود.
وی نقش چنین برنامه‌های را در رشد و انکشاف تکنالوژی مؤثر عنوان کرده‌گفت، در جریان این کنفرانس، نمایشگاه رقابتی برگزار گردیده‌بود که ۲۵ پروژه به نمایش گذاشته شد و از این میان پس از سنجش معیاری، پنج پروژه مقام برتر را به دست آوردند.
موصوف پیشنهادات را در راستای رشد و انکشاف تکنالوژی معلوماتی، گسترش این پدیده در ادارات دولتی و حمایت از پروژه ها و نیروی کاری، مطرح ساخت و آنرا در بهبود وضعیت آینده تکنالوژی معلوماتی مفید دانست.
داکتر نذیر پیروز رئیس مرکز تحقیقات تکنالوژی معلوماتی افغانستان و پوهنیار احمدمسعود لطیف‌رای پیرامون برگزاری نمایشگاه و کنفرانس تکنالوژی معلوماتی و نقش آن روی بهبود وضعیت حکومت‌داری خوب و استفاده بهینه آن در نهادهای مختلف، صحبت کردند.
سخنرانان، ضمن ستایش از رئیس‎جمهور کشور بخاطر حمایت همه‎جانبه وی از برنامه‌های تکنالوژی معلوماتی، پیشنهادات و مشکلات فراراه گسترش و تقویت تکنالوژی معلوماتی را در افغانستان، برشمردند.
رئیس‌جمهور کشور در صحبتی، از برگزارکننده‌گان سیزدهمین کنفرانس تکنالوژی معلوماتی تشکر کرده‌گفت: برای هریک از برندگان نمایشگاه تکنالوژی معلوماتی، از بودجه شخصی خویش، مبلغ شصت هزار افغانی اعطا می‌نمایم.
رئیس‌جمهور غنی در مورد اهمیت تکنالوژی معلوماتی و نقش آن در بهبود وضعیت ادارات و زندگی اجتماعی مردم صحبت کرده‌گفت که ماحول زندگی ما درحال تغییر است و این تغییر ماحصل انقلاب چهارم صنعتی، می‌باشد.
رئیس‌جمهور افزود که با پیشرفت تکنالوژی معلوماتی، نوع رقابت میان شرکت‌ها، ملت‌ها، دولت‌ها و براعظم‌ها تغییر کرده و این پدیده از مفکوره به عمل مبدل شده‌است. وی گفت که افغانستان باید به جامعه معلوماتی مبدل شود، زیرا ما در فضای کاملا غیرمعلوماتی قرار داریم و از هیچ بخش، آمار دقیق موجود نمی‌باشد.
رئیس‌جمهورغنی خطاب به جوانان گفت: شما باید در جهت ایجاد جامعه معلوماتی با استفاده از تکنالوژی، تلاش ورزید و درحال حاضر، جوامع براساس تغییر ماحول به پیش می‌روند. وی بر شکل‌گیری قوای‌بشری تولیدکننده در عرصه تکنالوژی تأکید کرد.
رئیس‌جمهور کشور نبود استراتیژی و تهداب منسجم را در بخش تکنالوژی معلوماتی طی سال‌های گذشته یکی از چالش‌های عمده عنوان کرده‌گفت: نبود استراتیژی خوب، باعث ضایع‌شدن فرصت‌ها و بروز محدودیت‌ها گردیده‌است.
وی بر داشتن یک دیدگاه واضح در بخش تقویت تکنالوژی معلوماتی تأکید کرد و گفت که باید ظرفیت فکری دراین زمینه ایجاد گردد و استراتیژی مؤثر را ترتیب نماییم. وی با تأکید گفت که باید قیمت انترنت کاهش یابد و شبکه‌های قابل اعتماد توزیع انترنت به‌وجود‌آید.
رئیس‌جمهور کشور از وزارت‌های تحصیلات عالی و مخابرات و ادارۀ احصائیه مرکزی خواست تا روی طرح انکشاف تکنالوژی معلوماتی در هماهنگی با ادارات دیگر کار نمایند و پس از بررسی مشکلات دراین خصوص، اهداف اساسی را برای پنج‌سال آینده تعیین کنند تا این طرح تبدیل به یک برنامۀ ملی و افغانستان‌شمول گردد.
رئیس‌جمهور غنی با استقبال از ارائه پیشنهادات مسوولین وزارت تحصیلات عالی در زمینۀ بهبود و تقویت تکنالوژی معلوماتی گفت، پیشنهادات تان در استراتیژی جدید درنظر گرفته خواهد شد.