You are here

برنامه تفریحی تحت عنوان"میله همدلی محصلان" در پوهنتون پولی تخنیک کابل برگزار گردید

سرپرست و معین علمی وزارت تحصیلات عالی برگزاری برنامه های تفریحی در نهاد های تحصیلی را در ترویج فرهنگ همدیگر پذیری میان محصلان موثر خواند.

پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست و معین علمی وزارت تحصیلات عالی ضمن اشتراک در برنامه تفریحی تحت عنوان" میله همدلی محصلان" در پوهنتون پولی تخنیک کابل گفت که وزارت تحصیلات عالی در کنار ایجاد فضای مصئون در نهاد های تحصیلی از برگزاری برنامه های تفریحی حمایت می نماید.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی اضافه نمود که همچو برنامه ها باعث تقویت روحیه وحدت ملی و هم پذیری میان محصلان گردیده و فضای دوستی و صمیمیت را ایجاد می نماید.

موصوف با تشکر از رهبری پوهنتون پولی تخنیک کابل برای راه اندازی این برنامه از سایر پوهنتون ها خواست تا در زمینه اقدامات مشابه نمایند.

در میله یاد شده که برای اولین بار در یکی از نهاد های تحصیلی دایر گردید، محصلان و استادان پوهنتون پولی تخنیک در صحن این پوهنتون به اجرای موسیقی، رقص و خوانش اشعار و پارچه های ادبی پرداخته و در فضای آزاد انواع مختلف غذا های تهیه شده را صرف نمودند.

قابل ذکر است در این محفل در کنار هیات رهبری و استادان پوهنتون پولی تخنیک کابل، معین پلانگذاری و توسعه شهری شاروالی کابل و گروپ څارندوی  وزارت معارف نیز شرکت نموده بودند.