You are here

برنامه آموزش مهارت های شغلی از طریق مبایل به وزارت تحصیلات عالی تحویل داده شد

برنامه آموزش مهارت های شغلی از طریق مُبایل از طرف برنامه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری(USWDP)  به وزارت تحصیلات عالی تحویل داده شد.

طی نشستی بدین مناسبت در وزارت تحصیلات عالی، پوهاند دکتور بری صدیقی معین امور محصلان، از برنامه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) جهت بالا بردن ظرفیت محصلان و راه اندازی برنامه های سودمند شان در 11 پوهنتون کشور سپاس گزاری نموده و گفت:" تلاش های برنامه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) در بخش های مختلف از جمله ایجاد مراکز کاریابی، آموزش برنامه های کمپیوتر، مهارت ها و مشاوره های شغلی، خدمات محصلان، ایمیل و خلص سوانح نویسی، برای وزارت تحصیلات عالی قابل قدر است و این برنامه ها در زمینه فراهم سازی خدمات محصلان بسیار مؤثر واقع شده است." 

دکتوربری صدیقی گفت:" آموزش های که در11 پوهنتون کشور از طریق برنامه حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری قبلاً برگزار شده بود به ارتقای ظرفیت آنان در بخش مهارت های شغلی، خلص سوانح نویسی، مدیریت زمان و حتا زمینه دسترسی به کار منجر شده است." معین امور محصلان افزود، از آنجا که محصلان یک بخشی از نظام تحصیلی را می سازند، بعد از این مسوولیت وزارت تحصیلات عالی است تا این برنامه ها را بعد از تحویل گیری از برنامه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری در پوهنتون ها تداوم ببخشد و هم چنان به ارتقای ظرفیت محصلان در بخش های تکنالوژی معلوماتی که یک نیاز است توجه جدی مبذول بدارند. 

در این محفل مایکل بلندل رییس برنامه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری(USWDP)  نیز صحبت نمود و سپردن مسوولیت برنامه آموزش مهارت های شغلی از طریق مبایل (Mobile Soft Skills Training) را به وزارت تحصیلات عالی تبریک گفت. او افزود:" در یک موضع نتیجه گیری قرار داریم، کارهای که انجام دادیم نتایج خوبی به بار آورد و حال خوشحال استیم که این مسوولیت را به وزارت تحصیلات عالی می سپاریم." آقای بلندل ضمن خاطر نشان کردنِ مزایای این آپلیکیشن و برنامه آموزش مهارت های شغلی از طریق مبایل( MSST) گفت:" این برنامه از یک سو محصلان را قادر می سازد تا بدون حضور به ویژه دختر محصلانِ مناطق نا امن با استفاده از این سیستم آموزش های مهارت های شغلی شان را دنبال کنند و از سوی دیگر فرهنگ استفاده از تکنالوژی، که در همه نهاد های علمی جهان معمول است، ترویج شود." 

همچنان پوهنیار شکریه جمال رییس تکنالوژی معلوماتی روی امنیت و تداوم این سیستم توسط ریاست تکنالوژی معلوماتی صحبت نمود و ابراز داشت که ریاست مذکور دیدگاه مشخص و رویکرد مسلکی، جهت تداوم این برنامه و توسعه آن در آینده به سایر محیط های اکادمیک دارد. او گفت برای توسعه این سیستم پنج تن از کارمندان ریاست تکنالوژی معلوماتی توسط برنامه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) آموزش دیده اند و بعد از این نصب، عیار و نهادینه کردن این سیستم ها توسط این تیم صورت خواهد گرفت. 

گفتنی است که، برنامه آموزش مهارت های شغلی از طریق مبایل (Mobile Soft Skills Training) آپلیکیشنی است که دارای رمز عبور  و محتویات مربوط به خدمات محصلان، برنامه های مهارت های شغلی و ارتقای ظرفیت آنان بوده و پیش از این از سوی برنامه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری مدیریت می شد و پس از این مسوولیت آن را ریاست تکنالوژی معلوماتی به عهده دارد.