You are here

برنامه آموزشی سلوک مسلکی در محیط کاری برای زنان، دایر گردید.

برنامه آموزشی سلوک مسلکی در محیط کاری برای توانمندسازی زنان (پروموت) از سوی اداره انکشافی بین المللی ایالات متحده آمریکا دروزارت تحصیلات عالی دایر گردید. 
درمحفلی که به همین مناسبت با اشتراک دوکتوراحمد سیرمهجور معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی، مصطفی یونس زاد رئیس منابع بشری، بانو پری وَش مشاور برنامه های آموزشی پروموت ومنسوبان این وزارت برگزار گردیده بود، برحمایت از نقش زنان وفراهم شدن زمینه های شگوفای استعداد آنان تاکید صورت گرفت.
دوکتور احمد سیرمهجور، برنامه کارآموزی برای زنان را حیاتی خوانده وبیان کرد که وزارت تحصیلات عالی شرایط یکسان وعادلانه را برای هردو قشر ذکور واناث فراهم کرده و فراهم کردن زمینه حضور فعال زنان را در وزارت تحصیلات عالی، جزئی از مسوولیت های می داند که به قول او دولت افغانستان به اساس کنوانسیون های بین المللی متعهد است. دوکتورمهجور افزود:" عدالت خود به خود تحقق پیدا نمی کند، بل که زمینه تامین عدالت درنخست باید فراهم گردد" او علاوه کرد، نگرش های منفی، عدم همکاری وبرخورد غیرعادلانه با زنان درادارات نباید اعمال شود ونباید کسی به دلیل داشتن قدرت فزیکی زمینه ساز خشونت در برابراین بخش جامعه باشد.
مصطفی یونس زاد رئیس منابع بشری این وزارت نیز راه اندازی برنامه پروموت را گام موثری در راستای توانمند سازی زنان خوانده وعده هرنوع همکاری را برای تطبیق بهتر این برنامه ابراز داشت.
هم چنان بانوپری وش مشاور بخش پروموت، وزارت تحصیلات عالی را یکی از همکاران خوب این برنامه در ارتقای ظرفیت بانوان عنوان نموده گفت، این برنامه درسطح جهانی حمایت می شود وهدف از راه اندازی این برنامه افزایش حضورزنان درساختار دولت است. پری وش افزود، این برنامه در حوزه های کابل، قندهار،هرات، بلخ وننگرهار راه اندازی شده ودوره های آموزش های سه ماهه دربخش های رهبری و سه ماه دیگر دربخش های عملی برای دختران لیسانس و14 پاس فراهم گردیده است. بانو پری وش از همکاری وزارت تحصیلات عالی سپاسگزاری نموده وعلاوه کرد که برای چهارمین بار است که کارآموختگان ما به این وزارت معرفی شدند وتعدادی از آنان خوشبخاته دروزارت تحصیلات عالی استخدام گردیدند