You are here

بخش تداوی دندان پولی کلنیک وزارت تحصیلات عالی به بهره برداری سپرده شد

بخش تداوی دندان پولی کلینیک وزارت تحصیلات عالی امروز افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. 

شعبه دندان پولی کلینیک وزارت تحصیلات عالی با هزینه 420 هزار افغانی از بودجه عادی وزارت تحصیلات عالی به گونه ای اساسی و مجهز با وسایل طب دندان تجهیز گردیده است.

احمد طارق صدیقی رئیس مالی و اداری و مصطفی یونس زاد رئیس منابع بشری وزارت تحصیلات عالی ضمن افتتاح این بخش آنرا یک گام مهم در راستای بهبود عرضه خدمات صحی و افزایش میزان دسترسی محصلان و کارمندان وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون ها عنوان نموده بر ایجاد همچو مراکز صحی در پوهنتون های مرکز و ولایات تاکید نمودند.

همچنان داکتر نجلا اریوب وال آمره پولی کلینیک وزارت تحصیلات عالی گفت که پولی کلینیک وزارت تحصیلات عالی دارای بخش های داخله، لابراتوار، التراسوند، نرسنگ مردانه و زنانه، تشخیص و تداوی توبرکلوز و روان درمانی می باشد که همه روزه ده ها محصل و کارمند وزارت تحصیلات عالی را به صورت رایگان تحت تداوی قرار می دهد.
قابل ذکر است که شعبات پولی کلینیک وزارت تحصیلات عالی در پوهنتون های پولی تخنیک کابل و تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی نیز فعالیت دارند.