You are here

بحث در مورد چگونگی خریداری تجهیزات شفاخانه قلبی پوهنتون طبی کابل صورت گرفت

 

به منظور تهیه و خریداری تجهیزات شفاخانه کادری قلبی پوهنتون طبی کابل، جلسه ای امروز در وزارت تحصیلات عالی دایر گردید.
دراین جلسه که تحت ریاست دکتور احمد سیرمهجور معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی دایر گردید، پوهاند شیرین آقا ظریف رییس پوهنتون طبی کابل، رووسای مرکزی وزارت تحصیلات عالی، نماینده گان اداره ملی تدارکات و شماری از استادان پوهنتون طبی کابل اشتراک ورزیده بودند.
دکتور احمد سیرمهجور معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی گفت که رهبری این وزارت ازهر گونه سعی وتلاش در راستای تجهیزات قلبی پوهنتون طبی دریغ نورزیده و آماده هر گونه همکاری با این پوهنتون می باشد.
وی همچنان بر چالش های موجود در پروسه تهیه و خریداری تجهیزات یاد شده اشاره نموده، از تدابیر جدید جهت رفع این چالش ها یاد آوری کرد. 
در این جلسه پس از ارائه طرح ها و نظریات جهت خریداری سامان آلات و ماشین آلات شفاخانه قلبی پوهنتون طبی تصمیم اتخاذ شد که یک هییت مشترک مرکز وزارت و پوهنتون طبی کابل به زود ترین فرصت جهت صحبت با شرکت های مرتبط و خریداری و تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز عازم کشور هندوستان شوند.