You are here

با امضای یک تفاهمنامه زمینه تحصیل محصلان افغان در پوهنتون ماهیدول مساعد گردید.

به هدف ایجاد رابطه همکاری های علمی و اکادمیک وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون ماهیدول کشور تایلند، تفاهمنامه ی میان معین علمی وزارت تحصیلات عالی و رئیس پوهنتون ماهیدول امضا شد.
این تفاهمنامه که در جریان سفر هیات وزارت تحصیلات عالی به کشور تایلند به امضا رسید زمینه تحصیل محصلان افغان را در مقاطع فوق لیسانس در پوهنتون یاد شده مساعد ساخت.
به اساس تفاهمنامه یاد شده محصلان افغان از طریق وزارت تحصیلات عالی در رشته های مورد نیاز به پوهنتون ماهیدول معرفی شده و پس از ارزیابی اسناد شان توسط پوهنتون یاد شده شامل خواهند شد.
تفاهمنامه را از جانب افغانستان پوهنوال عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی و از جانب کشور تایلند رئیس پوهنتون ماهیدول امضا نمودند.
قرار است یک کمیته نظارتی مشترک (JMG) متشکل از نماینده گان وزارت تحصیلات عالی و دانشگاه ماهیدول تشکیل گردد و این کمیته مسئول نظارت از تطبیق این یادداشت تفاهم و پیشرفت علمی محصلین خواهد بود.
طبق یک خبر دیگر 
هیات اعزامی وزارت تحصیلات عالی تحت ریاست پوهنوال عبدالتواب بالاکرزی معین علمی این وزارت به کشور تایلند از پوهنتون چیللانکورن دیدن نموده در صحبت با هیات رهبری این پوهنتون تصمیم اتخاذ شد تا به اساس امضای یک تفاهمنامه زمینه تبادل تجارب و تحقیقات علمی مشترک میان پوهنتون یاد شده و محصلان افغان فراهم گردد.
معین علمی وزارت تحصیلات عالی در یک اقدام دیگر طی این سفر با رئیس اداره امور اکادمیک، در حالیکه نمایندگان وزارت آموزش و پرورش و اداره تحصیلات عالی آن کشور نیز حاضر بودند روی همکاری های اکادمیک به ویژه ایجاد توامیت میان پوهنتون کستسارت و پوهنتون های افغانستان در بخش های تبادل تجارب، تحقیقات علمی و بخش های مدیریت آب، مهندسی آب و آبیاری و همچنان تحصیل جوانان افغان در رشته زراعت در آن پوهنتون بحث و تبادل نظر نمودند.
هیات وزارت تحصیلات عالی در این سفر با مسئولان پوهنحی طب و تعدادی از مقامات اداره تحصیلات عالی آن کشور نیز دیدن کرده روی همکاری های اکادمیک و جلب کمک ها جهت تقویت تحصیلات عالی افغانستان گفتگو نمودند.
قابل ذکر است که در جمع این هیات که تحت ریاست پوهنوال عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی به کشور تایلند سفر نموده اند، نوراحمد درویش رئیس دفتر بانک جهانی(HEDP)، پوهنمل زبیر صدیقی رئیس انکشاف برنامه های علمی و احمد طارق صدیقی رئیس مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی شامل اند.