You are here

بانهادینه کردن فرهنگ تحقیق در پوهنتون های کشور، زمینه تفکیک ودرجه بندی نهادهای علمی را به اساس ظرفیت فراهم می سازیم.

این مطلب را داکترعبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی درنشستی زیرعنوان "تحقیق درتحصیلات عالی، چالش ها وفرصت ها" ابراز نمود.
سرپرست وزارت تحصیلات عالی، درجه بندی پوهنتون های کشور را به اساس ظرفیت علمی واکادمیک یک اصل علمی عنوان نموده گفت " تحقیق ستون هر نهاد علمی است. تلاش می ورزیم تا تغییراتی درساختار های علمی کشور پدید آید. وی افزود:" شکی نیست که در برابر تغییرات مقاومت های هم صورت خواهد گرفت ولی مامی دانیم که چگونه باید فرهنگ تحقیق را با تدریج نهادینه کنیم.»
موصوف علاوه کرد، دربخش های علوم ساینسی وانسانی ظرفیت های خوبی هم داریم، اما این به معنای آن نیست که از ظرفیت وتجارب کشورهای دیگر استفاده نکنیم بل ضمن کارگیری از ظرفیت های داخلی ازتوانایی های خارجی هم، جهت کوتاه شدن راه رسیدن به هدف کارمی گیریم. 
روشانهمچنان با اشاره به سفراش به هند گفت: در دیداربا داکتر هرش وردان وزیر ساینس وتکنالوژی هند و داکتریفیش عثمان وزیر ساینس وتکنالوژی بنگلادیش، ازآنان خواستار همکاری شده و وزرای نامبرده به حمایت وتشریک تجربیات شان با پوهنتون پولی تخیک کابل متعهد شدند. 
سپس پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی نیزروی نیازِآوردن تغییرات درپوهنتون های افغانستان صحبت نموده گفت:«نظام تحصیلات عالی درزمینه تحقیقات دچار مشکل است. ایجاد ظرفیت دراین زمینه نیازی به تلاش دارد. وزارت تحصیلات عالی باتوجه به همین نیاز، مقرره تحقیقات علمی را تدوین کرده است که برمبنای آنریاست تحقیقات علمی درچهارچوب ریاست انسجام اموراکادمیک، جهت تنظیم امورتألیف، ترجمه وتحقیق ایجاد می شود.وی افزود کهدراین سند تقنیینی میکانیزم خلق آثار وتحقیقات استادان واین که نتیجه تحقیقات چگونه بدسترس خوانندگان قرار بگیرد مد نظرگرفته شده است.»
این نشست به اشتراک معاونان علمی 11 پوهنتون دولتی، اعضای کمیسیون تحقیق وزارت تحصیلات عالی، آمران تحقیق وزارت، اعضای کمیته های پوهنتون ها درمقروزارت تحصیلات عالی طی دو روز ادامه داشت. 
هدف ازاین نشست تدقیق روی مسوده مقرره تحقیقات علمی که برمبنای آن ریاست تحقیقات علمی ساخته می شود، می باشد.