You are here

امتحان کانکور ولایت غزنی، امروز آغاز شد

امتحان کانکور ولایت غزنی، امروز آغاز وقرار است طی سه روزاز 7942 داوطلب دختر وپسر امتحان ورود به نهادهای تحصیلات عالی اخذ گردد. 
این امتحان با حضورداشت انجینرعبد الکریم متین والی ولایت غزنی، پوهندوی عبدالقدیرخموش رییس عمومی امتحانات کانکور، ضیا ساحل رییس نشرات وسخنگوی مقام وزارت تحصیلات عالی، رووسای پوهنتون های تخنیکی وانجینری وپوهنتون غزنی، فرمانده امنیه واعضای شورای ولایتی آن ولایت آغاز گردید. 
در محفل آغاز امتحان، انجینر عبد الکریم متین والی آن ولایت، آغاز کانکور ولایت غزنی را به مردم تبریک گفته؛ و ازبابت تلاش های وزارت تحصیلات عالی در راستای شفافیت وتنظیم داوطلبان درجریان امتحان سپاس گزاری نمود. 
والی غزنی با مخاطب قراردادن جوانان داوطلب گفت" ورود شما به کانکورملی نتیجه زحمات بی دریغ استادان، خانواده ها، دولت وبه ویژه نیروهای بیدارامنیتی است که برای رسیدن شما به آرزوی های تحصیلی وعلمی تان،تلاش نموده اند. 
آقای متین گفت شما به عنوان آینده سازان افغانستان باید بدانید که این زمینه به سادگی و بدون هزینه برای شما فراهم نگردیده، پس باید تلاش بورزید که عناصر مفید وسازنده برای کشور وخانوادههای تان باشید. 
هم چنان محمد ضیا ساحل رییس نشرات وسخنگوی مقام وزارت تحصیلات عالی، ضمن تقدیم تمنیات وزیر تحصیلات عالی، آغاز امتحان کانکور را در آن ولایت تبریک گفته ابراز آرزومندی نمود تا این امتحان راه گشایی برای ورود جوانان ولایت غزنی به نهادهای اکادمیک برای یک دوره تحصیل دررشته های دلخواه شان باشد. 
وی از هییت رهبری، وکلا وبزرگان ولایت غزنی جهت برگزاری مصوون وسالم امتحان کانکور در آن ولایت تشکر نموده و ازشفافیت امتحان اطمینان داد. 
پوهندوی عبدالقدیر خموش رییس عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی، گفت که در کنار اخذ امتحان اصلاحات اداری وخدمات ملکی، خوشبختانه این ریاست توانست امتحانات کانکور امسال را به وجه احسن وبدون سکتگی در زمان معین آن دایر نموده وان شاالله نتایج آن نیز به وقت معین اعلان خواهد شد. 
به گفته روضت الله مجیدی مسوول برگزاری امتحان کانکور ولایت غزنی، از جمع7942 تن مشمولین امتحان، 3088 تن دختر و4854 تن پسر می باشد. 
اوهم چنان گفت روند ملی کانکور از حمایت مستقیم ریاست جمهوری برخوردار بوده ودرتمام ولایات به صورت یکسان برگزار می گردد. به گفته موصوف با کارگیری از ماشین بایومتریک تقلب در روند کانکور به صفر رسیده وجلو هرنوع مداخله وتقلب گرفته شده است.