You are here

اعضای اتحادیۀ محصلان پوهنتون کابل با وزیر تحصیلات عالی دیدار نمودند

هییت رهبری و تعدادی از اعضای اتحادیۀ محصلان پوهنتون کابل در دیداری با وزیر تحصیلات عالی از چگونگی فعالیت های دانشجویی وصنفی شان گزارش داده و یک سلسله خواست ها و پیشنهادات شان را مطرح نمودند. 
در این دیدار جاوید فانوس رئیس اتحادیه محصلان پوهنتون کابل ضمن قدردانی از کارکردهای وزارت تحصیلات عالی در راستای بهبود وضعیت علمی و اکادمیک و ارائه فعالیت های شان گفت که اتحادیه متذکره به هدف عرضه خدمات در محیط اکادمیک برای محصلان، دفاع از حقوق آنان و ایجاد رابطه ها جهت فراهم سازی زمینه های بهتر تحصیل ایجاد گردیده و در همکاری با هییت رهبری وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل متعهد می باشد. 
همچنان چند تن از اعضای این اتحادیه پیشنهادات و خواست های شانرا پیرامون بهبود سیستم آموزشی در پوهنتون ها و فراهم سازی فعالیت های فرهنگی و ورزشی ارائه نموده خواستار حمایت وزارت تحصیلات عالی در زمینه شدند.
بعدا پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی از این حرکت و انسجام محصلان پوهنتون کابل اظهار خرسندی نموده، نقش و رسالت محصلان را در قبال ایجاد روحیه همدلی، هم پذیری و تقویت فعالیت های علمی در نهاد های تحصیلی ارزنده تلقی نمود.
وزیر تحصیلات عالی با اشاره به کارکرد های وزارت تحصیلات عالی در روشنایی 6 اولویت کاری این وزارت، روی بازنگری نصاب تحصیلی، محصل محوری، ارتقای کیفی، تامین شفافیت در روند بورسیه و نهادینه سازی تحقیقات علمی صحبت نمود.
وی گفت که وزارت تحصیلات عالی برای تامین خواست های معقول محصلان آماده هر نوع حمایت بوده و در این راستا از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهد ورزید. 
پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری خطاب به این جوانان محصل اظهار داشت که نقش محصلان در تنویر ذهنیت و تلاش جهت زدودن افکار منفی از محیط پوهنتون ها نهایت اثر گذار بوده و باید اتحادیه محصلان رسالت شان را در این زمینه به وجه احسن انجام دهند.
پوهاند دکتور بری صدیقی معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی فعالیت های خارج صنفی محصلان را در کنار فعالیت های داخل صنفی آنان یک امر ضروری و تاثیر گذار در بهبود وضعیت پوهنتون ها خوانده از آنان خواست تا با فعالیت های مثبت شان پشتیبان و همکار خوب وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون ها باشند.
قابل ذکر است که وزیر تحصیلات عالی رسیدگی به خواست و مشکلات محصلان را در محور توجه خویش قرار داده و در دیدار های که از پوهنتون های کشور انجام داده است در نشست های جداگانه با محصلان نظریات و خواست شان را استماع نموده است.
اتحادیه محصلان پوهنتون کابل از آغاز کار شان تا کنون در عرصه تقویت و ترویج فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و علمی محصلان گام های ارزشمندی را گذاشته است چنانچه موفقیت پوهنتون کابل در 20 بهترین از جمله 150 کشور جهان در دور نخست مسابقات هولت پرایز در اثر تلاش این اتحادیه میتواند یکی از این نمونه ها محسوب گردد.