You are here

استادان تازه تقرر پوهننتون ها شیوه تدریس را آموزش می بینند

تفاهم نامه های همکاری به هدف ایجاد مراکز انکشاف مسلکی استادان و کارمندان ( PDC) پوهنتون های ولایات امروز با هشت پوهنتون ولایتی به امضا رسید.
از طریق این مراکز اعضای کادر علمی که تازه به محیط اکادمیک وارد می شوند، در قالب یک بسته منظم مجموعه ای از آموزش های منظم را فرا گرفته و ایشان منحیث یک عضو مسلکی کادر علمی جهت تدریس در صنوف آماده می گردند.
در محفل امضای تفاهم نامه های یاد شده، پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی سرپرست و معین علمی وزارت تحصیلات عالی، دکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری، پوهندوی فیصل امین رئیس تقرر و ترفیعات علمی استادان و شماری از رؤسای ادارات مرکزی و پوهنتون های ولایت اشتراک ورزیده بودند. 
پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی ایجاد مرکز های انکشاف مسلکی در نهاد های علمی کشور را یک نیاز جدی خوانده گفت که هدف از امضای این تفاهم نامه، ارتقای کیفیت، ترویج شیوه های جدید تدریسی، ارتقای ظرفیت اعضای کادر علمی در امور تدریسی و اداری و همچنان استفاده از فناوری جدید برای توسعه نهاد های علمی می باشد. 
وزیر تحصیلات عالی افزود که اعضای کادرعلمی در کنار مسوولیت های علمی، مکلفیت دارند تا در بخش های تحقیقات، ارتقای کیفیت، شیوۀ تدریس و مدیریت منابع بشری بنابر ضرورت، مهارت های مسلکی و مدیریتی شان را توسعه بدهند. 
پوهنمل بالاکرزی گفت که وزارت تحصیلات عالی در راستای توسعه مراکز انکشاف تحصیلی با تمام نهاد های شامل این تفاهمنامه جداً همکار است و حتا آماده است تا زمینۀ رقابت را در امر کارگیری این نهاد ها از این مراکز راه اندازی کرده و با شیوۀ نمره دهی میزان اثر بخشی این مراکز را به سنجش بگیرد. 
این تفاهم نامه امروز با هشت پوهنتون ولایتی میان پوهندوی فیصل امین رییس تقرر و ترفیعات علمی وزارت تحصیلات عالی و رؤسای پوهنتون های هشت ولایت به امضا رسید و قرار است که با 12 پوهنتون دیگر در آیندۀ نزدیک این تفاهمنامه به امضا برسد که مجموعاً 20 پوهنتون ولایتی را شامل می شود.