You are here

از چهاردهمین سالروز تصویب قانون اساسی در وزارت تحصیلات عالی طی محفلی گرامیداشت به عمل آمد.

درمحفلی متذکره وزیر تحصیلا ت عالی، معینان این وزارت ، نماینده کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، روسای پوهنتون های مرکز، روسای ادارات مرکزی وجمعی از کارمندان این وزارت اشتراک ورزیده بودند.

  در آغاز محفل پوهنمل دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی گفت : " بر اساس ماده های 43 و46 قانون اساسی وزارت تحصیلات عالی به عنوان یک نهاد اکادمیک مصمم است که جهت حاکمیت قانون در نهاد های تحصیلی  برنامه های موثر را تطبیق نماید.

  دوکتور خواجه عمری افزود : نظارت از تطبیق قانون اساسی یک موضوع مهم است و در پرتو میکانیزم نظارتی خویش سعی می نماییم تا اجراات پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی را بررسی نموده واز نقض قانون جلوگیری نماییم.

  وزیر تحصیلات عالی گفت : جامعه های که به اوج موفقیت رسیده اند به قوانین اجتماعی احترام داشته ودر زندگی روزمره شان در تطبیق قوانین مذکور، نقش اساسی ایفا کرده اند.

بعدا قضاوت یار محمد عارف حافظ عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی از گرامی داشت هفته ی تصویب از قانون اساسی از سوی وزارت تحصیلا ت عالی قدر دانی نموده، تطبیق قانون اساسی را درنهاد های تحصیلات عالی، بالای سایر بخش های جامعه تاثیر گذارخواند.

وی گفت : نظام تحصیلات عالی کشور با قانون اساسی رابطه ی نزدیک دارد وکمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی تلاش می نماید که با همکاری مشترک وزارت تحصیلات عالی برای بلند بردن کیفیت نهاد های تحصیلی کار نماید

. سپس دکتور احمدسیر مهجور معین مالی واداری وزارت تحصیلات عالی صحبت نموده گفت : قانون اساسی افغانستان در منطقه یکی از قوانین مدرن بوده واین قانون برای مردم کشور بر علاوه حق تعلیم وتحصیل در تمام ابعاد زندگی، حقوق آنها را تامین کرده است

 . موصوف افزود : تطیبق قانون بر خورد های سلیقوی را از بین می برد ودر جامعه باعث اتحاد وخوشبختی می شود. همچنان در این محفل استاد حمیدالله فاروقی رییس پوهنتون کابل و پوهاند شرین آقا ظریف رییس پوهنتون طبی کابل پیرامون ویژگی های قانون اساسی ، ضرورت تطبیق قانون و آگاهی دهی قانون اساسی در نهاد های تحصیلی معلومات داده تاکید نمودند که نهادهای تحصیلی می توانند  در مورد تطبیق قانون ، برای جوانان معلومات لازم ارایه کنند. در این محفل همچنان پوهنیار زبیر صدیقی رییس انکشاف برنامه ها علمی گفت که وزارت تحصیلات عالی در مورد تطبیق قانون اساسی متعهد بوده ودر پرتو این قانون برای بازنگری لوایح ، مقرره و اسناد تقنینی این وزارت کار را آغاز نموده است.