You are here

آن عده شرکت های ساختمانی که بدون کدام دلیل موجه در تطبیق پروژه های ساختمانی وزارت تحصیلات عالی تعلل می ورزند و یا هم به کیفیت پروژه ها توجه نمی کنند با برخورد قانونی مواجه خواهند شد

 این مطلب را دوکتور احمد سیر مهجور معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی در نشستی که با مسوولان 20 شرکت ساختمانی شامل در پروژه های پوهنتون های مرکز و ولایات داشت، ابراز نمود.

 در این دیدار در حالیکه روسای مالی و اداری، پلان و پالیسی و تدارکات وزارت تحصیلات عالی نیز حاضر بودند، معین مالی و اداری به مسوولان شرکت های یاد شده گفت که باید پروژه های تحت کار شان را در زمان تعیین شده تکمیل نمایند و به کیفیت پروژه ها توجه کنند.

دوكتور مهجور گفت  شرکت های که در تطبیق پروژه های وزارت تحصیلات عالی کوشش می کنند و امور کاری شانرا مطابق قانون تدارکات پیش می برند مورد تقدیر قرار گرفته و با آنان همکاری های لازم خواهد شد و با آنعده شرکت های ساختمانی که بدون کدام دلیل موجه در تطبیق پروژه های تعلل نمایند و به کیفیت پروژه ها توجه نکنند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

موصوف از مسوولان شرکت های یاد شده  خواست هر گاه در جریان تطبیق پروژه های شان در پوهنتون ها با مشکلی مواجه می شوند با وی شریک سازند تا با آنان همکاری صورت گیرد. 

 در این نشست طارق صدیقی رئیس مالی و اداری، فیض احمد سیار رئیس پلان و پالیسی و عبدالباری یوسفی رئیس تدارکات وزارت تحصیلات عالی در رابطه به پروژه های تحت کار و شامل پلان در پوهنتون های کشور معلومات داده و نقاط ضعف و قوت شرکت ها را در تطبیق پروژه های مربوط شان برجسته ساختند.

مسوولان شرکت های ساختمانی از همکاری هیات رهبری وزارت تحصیلات عالی تشکر نموده و وعده دادند تا در تطبیق پروژه ها و کیفیت آن بیش از قبل توجه نموده و در این راستا از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ ننمایند.