لست دوم کاندیدان برک بنگله دیش به سایت جهت نشر.pdf