لست کاندیدان بورس ماستری و دوکتورا قزاقستان به نشرات .pdf