لست اشتراک کننده گان گروپ دوم کلستر انجنیری -converted.pdf