You are here

آگهی استخدام

تعداد بست عنوان بست ولایت شرح تاریخ اختتام
2 بست کادر علمی پوهنتون بلخ بلخ

 

  پوهنتون بلخ در سال 1397 برای باراول در رشته های ذيل به سويه داکتر، ماستر...

چهارشنبه, سرطان 6, 1397
10 بست کادر علمی پوهنتون بلخ بلخ

پوهنتون بلخ در سال 1397 برای باراول در رشته های ذيل به سويه داکتر،ماستر ولیسانس به کادر علمي...

چهارشنبه, سرطان 6, 1397
2 بست کادر علمی موسسه تحصیلات عالی پنجشیر پنجشیر

موسسه تحصیلات عالی پنجشیردر سال 1397 برای باراول در رشته های ذيل به سويه داکتر،...

چهارشنبه, سرطان 6, 1397
1 بست کادر علمی پوهنتون پولی تخنیک کابل

پوهنتون پولی تخنیک کابل درسال 1397برای باراول در رشته هــای ذيل به سويه داکترو...

چهارشنبه, سرطان 6, 1397
2 بست کادر علمی موسسه تحصیلات عالی غور غور

مؤسسه تحصیلات عالی غور در سال 1397 برای بارمجدد در رشته ذيل به سويه داکتر،...

سه شنبه, سرطان 5, 1397
1 بست کادر علمی پوهنتون تخنیکی-انجینری غزنی غزنی

پوهنتون تخنیکی – انجینری غزنی  درسال 1397برای بارمجدد در رشته هــای ذيل به سويه...

سه شنبه, سرطان 5, 1397
1 بست کادر علمی پوهنتون لغمان لغمان

  پوهنتون لغمان درسال 1397برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر...

سه شنبه, سرطان 5, 1397
1 بست کادر علمی پوهنتون بدخشان بدخشان

   پوهنتون بدخشان  در سال 1397 برای بارمجدد در رشته های ذيل به سويه ماسترو داکتر به...

دوشنبه, سرطان 4, 1397
1 بست کادر علمی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی کابل

 پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استادربانی  درسال 1397برای بارسوم در رشته ذيل به سويه...

شنبه, سرطان 2, 1397
2 بست کادر علمی پوهنتون کابل کابل

 

 پوهنتون کابل درسال 1397برای بارمجدد در رشته...

پنجشنبه, جوزا 31, 1397

Pages