You are here

بست های کادری

تعداد بست عنوان بست ولایت شرح تاریخ اختتام
5 بست های کادری علمی پوهنتون غزنی غزنی

پوهنتون غزنی  در سال 1398 برای بار مجدد در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر و...

دوشنبه, جوزا 20, 1398
4 بست های کادری علمی انستیتوت تکنالوژی و مخابراتی کابل

 انستیتوت تکنالوژی و مخابراتی  در سال ۱۳۹۸ برای بار مجدد در رشته...

دوشنبه, جوزا 20, 1398
2 بست کادری علمی پوهنتون بغلان بغلان

پوهنتون بغلان  در سال 1398 برای بار اول در رشته های ذيل به سويه...

شنبه, جوزا 18, 1398
1 بست کادری علمی پوهنتون تخار تخار

پوهنتون تخار در سال ۱۳۹۸ برای بار مجدد در رشته ای ذيل به سويه داکتر...

چهارشنبه, جوزا 15, 1398
1 بست کادری علمی پوهنتون هرات هرات

پوهنتون هرات  در سال 1398 برای بار مجدد در رشته ای ذيل به سويه...

چهارشنبه, جوزا 15, 1398
1 بست کادری علمی پوهنتون هرات هرات

پوهنتون هرات  در سال 1398  برای بار اول در رشته ای ذيل به سويه...

چهارشنبه, جوزا 15, 1398
1 بست کادری علمی پوهنتون کابل کابل

پوهنتون کابل  در سال ۱۳۹۸برای بار اول در رشته ای ذيل به سويه داکتر...

چهارشنبه, جوزا 15, 1398
2 بست های کادری علمی پوهنتون کابل کابل

پوهنتون کابل در سال 1398 برای بار مجدد در رشته ای ذيل به سويه داکتر...

چهارشنبه, جوزا 15, 1398
1 بست کادری علمی پوهنتون هرات هرات

پوهنتون هرات  در سال 1398 برای بار اول در رشته هــای ذيل به سويه...

سه شنبه, جوزا 14, 1398
1 بست کادری علمی انستیتوت تکنالوژی و مخابراتی کابل

انستیتوت تکنالوژی و مخابراتی  در سال 1398 برای بار مجدد در رشته ای...

سه شنبه, جوزا 14, 1398

Pages