You are here

کارکن خدماتی

شماره بست: 1
دیپارتمنت: .
Location: کابل
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: دوشنبه, حوت 21, 1396

شرح

عنوان وظیفه    : کارکن خدماتی

وزارت/اداره     : تحصیلات عالی

موقعیت           : کابل

بخش              : پوهنتون طبی ، شفاخانه میوند

بست               : ( 8 )   

گزارشدهی  به   : آمر مربوطه

گزارشگیری  از :  ندارد

کود                 :

 

هدف وظیفه  :  پاکی وصفائی دفاتر حفظ ومراقبت از اثاثیه واجناس دفاتر رسانیدن اسناد ومکاتیب به مراجع ذیربط.

............................................................................................................................................................

 

شرح وظایف :

 

 1. درخواست افزار کاری از تحویلخانه غرض  پاکی وصفائی دفاتر شفاخانه
 2. تسلیم گیری اجناس وافزار کار ازتحویلخانه بمنظوراجرای امور پاکی وصفائی .
 3. پاک کاری دفاتر ٰ، دهلیز ها و و شعبات مربوط شفاخانه به وقت معین
 4. مراقبت از پاکی و صفایی دفاتر غرض تنظیم وبهبود وضع دفاتر.
 5. تعمیل هدایت مامورین و داکتران جهت رساندن مکاتیب و اسناد به شعبات مربوطه شفاخانه
 6. محافظت از اجناس وتجهیزات موجود دفتر بمنظور استفاده سالم.
 7. تسلیم گیری و تسلیم دهی اجناس دفاترغرض اجرای امور و تصفیه حساب

............................................................................................................................................................

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.  درجه تحصیل

  • ضروری نیست.

2.  تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

  • درصورت داشتن تجربه مرتبط به وظیفه دراستخدام ترجیح داده می شود

3.  مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

  • ضروری نیست

ترتیب کننده : ................................................. تاریخ: ..............................................................................

منظور کننده: ................................................. تاریخ: ..............................................................................

اشخاص واجد شرایط ازتاریخ 8/12/ 1396 الی 21/12/1396 می توانند فورمه های مخصوص در خواستی و معلومات لازمه را ازساعت 9 قبل از ظهر الی 4 بعد از ظهراز مؤظفین مدیریت استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون طبی کابل اخذ وبعداز خانه پری دو باره با کاپی تذکره، خلص سوانح و اسناد تحصیلی به ایشان بسپارند. در صورت ضرورت به شماره تیلفون   (0747686764) تماس گرفته، معلومات لازم داده خواهد شد. لایحه وظایف را میتوانید از سایت های وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af و یا سایت پوهنتون طبی کابل: www.kmu.edu.af  بدست بیاورید.

خلاصه

عنوان وظیفه    : کارکن خدماتی

وزارت/اداره     : تحصیلات عالی

موقعیت           : کابل

بخش              : پوهنتون طبی ، شفاخانه میوند

بست               : ( 8 )   

گزارشدهی  به   : آمر مربوطه

گزارشگیری  از :  ندارد

کود                 :

 

هدف وظیفه  :  پاکی وصفائی دفاتر حفظ ومراقبت از اثاثیه واجناس دفاتر رسانیدن اسناد ومکاتیب به مراجع ذیربط.

............................................................................................................................................................

 

شرح وظایف :

 

 1. درخواست افزار کاری از تحویلخانه غرض  پاکی وصفائی دفاتر شفاخانه
 2. تسلیم گیری اجناس وافزار کار ازتحویلخانه بمنظوراجرای امور پاکی وصفائی .
 3. پاک کاری دفاتر ٰ، دهلیز ها و و شعبات مربوط شفاخانه به وقت معین
 4. مراقبت از پاکی و صفایی دفاتر غرض تنظیم وبهبود وضع دفاتر.
 5. تعمیل هدایت مامورین و داکتران جهت رساندن مکاتیب و اسناد به شعبات مربوطه شفاخانه
 6. محافظت از اجناس وتجهیزات موجود دفتر بمنظور استفاده سالم.
 7. تسلیم گیری و تسلیم دهی اجناس دفاترغرض اجرای امور و تصفیه حساب

............................................................................................................................................................

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.  درجه تحصیل

  • ضروری نیست.

2.  تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

  • درصورت داشتن تجربه مرتبط به وظیفه دراستخدام ترجیح داده می شود

3.  مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

  • ضروری نیست

ترتیب کننده : ................................................. تاریخ: ..............................................................................

منظور کننده: ................................................. تاریخ: ..............................................................................

اشخاص واجد شرایط ازتاریخ 8/12/ 1396 الی 21/12/1396 می توانند فورمه های مخصوص در خواستی و معلومات لازمه را ازساعت 9 قبل از ظهر الی 4 بعد از ظهراز مؤظفین مدیریت استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون طبی کابل اخذ وبعداز خانه پری دو باره با کاپی تذکره، خلص سوانح و اسناد تحصیلی به ایشان بسپارند. در صورت ضرورت به شماره تیلفون   (0747686764) تماس گرفته، معلومات لازم داده خواهد شد. لایحه وظایف را میتوانید از سایت های وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af و یا سایت پوهنتون طبی کابل: www.kmu.edu.af  بدست بیاورید.

لایحه وظایف

عنوان وظیفه    : کارکن خدماتی

وزارت/اداره     : تحصیلات عالی

موقعیت           : کابل

بخش              : پوهنتون طبی ، شفاخانه میوند

بست               : ( 8 )   

گزارشدهی  به   : آمر مربوطه

گزارشگیری  از :  ندارد

کود                 :

 

هدف وظیفه  :  پاکی وصفائی دفاتر حفظ ومراقبت از اثاثیه واجناس دفاتر رسانیدن اسناد ومکاتیب به مراجع ذیربط.

............................................................................................................................................................

 

شرح وظایف :

 

 1. درخواست افزار کاری از تحویلخانه غرض  پاکی وصفائی دفاتر شفاخانه
 2. تسلیم گیری اجناس وافزار کار ازتحویلخانه بمنظوراجرای امور پاکی وصفائی .
 3. پاک کاری دفاتر ٰ، دهلیز ها و و شعبات مربوط شفاخانه به وقت معین
 4. مراقبت از پاکی و صفایی دفاتر غرض تنظیم وبهبود وضع دفاتر.
 5. تعمیل هدایت مامورین و داکتران جهت رساندن مکاتیب و اسناد به شعبات مربوطه شفاخانه
 6. محافظت از اجناس وتجهیزات موجود دفتر بمنظور استفاده سالم.
 7. تسلیم گیری و تسلیم دهی اجناس دفاترغرض اجرای امور و تصفیه حساب

............................................................................................................................................................

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.  درجه تحصیل

  • ضروری نیست.

2.  تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

  • درصورت داشتن تجربه مرتبط به وظیفه دراستخدام ترجیح داده می شود

3.  مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

  • ضروری نیست

ترتیب کننده : ................................................. تاریخ: ..............................................................................

منظور کننده: ................................................. تاریخ: ..............................................................................

اشخاص واجد شرایط ازتاریخ 8/12/ 1396 الی 21/12/1396 می توانند فورمه های مخصوص در خواستی و معلومات لازمه را ازساعت 9 قبل از ظهر الی 4 بعد از ظهراز مؤظفین مدیریت استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون طبی کابل اخذ وبعداز خانه پری دو باره با کاپی تذکره، خلص سوانح و اسناد تحصیلی به ایشان بسپارند. در صورت ضرورت به شماره تیلفون   (0747686764) تماس گرفته، معلومات لازم داده خواهد شد. لایحه وظایف را میتوانید از سایت های وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af و یا سایت پوهنتون طبی کابل: www.kmu.edu.af  بدست بیاورید.

تحصیلات

عنوان وظیفه    : کارکن خدماتی

وزارت/اداره     : تحصیلات عالی

موقعیت           : کابل

بخش              : پوهنتون طبی ، شفاخانه میوند

بست               : ( 8 )   

گزارشدهی  به   : آمر مربوطه

گزارشگیری  از :  ندارد

کود                 :

 

هدف وظیفه  :  پاکی وصفائی دفاتر حفظ ومراقبت از اثاثیه واجناس دفاتر رسانیدن اسناد ومکاتیب به مراجع ذیربط.

............................................................................................................................................................

 

شرح وظایف :

 

 1. درخواست افزار کاری از تحویلخانه غرض  پاکی وصفائی دفاتر شفاخانه
 2. تسلیم گیری اجناس وافزار کار ازتحویلخانه بمنظوراجرای امور پاکی وصفائی .
 3. پاک کاری دفاتر ٰ، دهلیز ها و و شعبات مربوط شفاخانه به وقت معین
 4. مراقبت از پاکی و صفایی دفاتر غرض تنظیم وبهبود وضع دفاتر.
 5. تعمیل هدایت مامورین و داکتران جهت رساندن مکاتیب و اسناد به شعبات مربوطه شفاخانه
 6. محافظت از اجناس وتجهیزات موجود دفتر بمنظور استفاده سالم.
 7. تسلیم گیری و تسلیم دهی اجناس دفاترغرض اجرای امور و تصفیه حساب

............................................................................................................................................................

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.  درجه تحصیل

  • ضروری نیست.

2.  تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

  • درصورت داشتن تجربه مرتبط به وظیفه دراستخدام ترجیح داده می شود

3.  مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

  • ضروری نیست

ترتیب کننده : ................................................. تاریخ: ..............................................................................

منظور کننده: ................................................. تاریخ: ..............................................................................

اشخاص واجد شرایط ازتاریخ 8/12/ 1396 الی 21/12/1396 می توانند فورمه های مخصوص در خواستی و معلومات لازمه را ازساعت 9 قبل از ظهر الی 4 بعد از ظهراز مؤظفین مدیریت استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون طبی کابل اخذ وبعداز خانه پری دو باره با کاپی تذکره، خلص سوانح و اسناد تحصیلی به ایشان بسپارند. در صورت ضرورت به شماره تیلفون   (0747686764) تماس گرفته، معلومات لازم داده خواهد شد. لایحه وظایف را میتوانید از سایت های وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af و یا سایت پوهنتون طبی کابل: www.kmu.edu.af  بدست بیاورید.

رهنمایی تسلیم دهی

عنوان وظیفه    : کارکن خدماتی

وزارت/اداره     : تحصیلات عالی

موقعیت           : کابل

بخش              : پوهنتون طبی ، شفاخانه میوند

بست               : ( 8 )   

گزارشدهی  به   : آمر مربوطه

گزارشگیری  از :  ندارد

کود                 :

 

هدف وظیفه  :  پاکی وصفائی دفاتر حفظ ومراقبت از اثاثیه واجناس دفاتر رسانیدن اسناد ومکاتیب به مراجع ذیربط.

............................................................................................................................................................

 

شرح وظایف :

 

 1. درخواست افزار کاری از تحویلخانه غرض  پاکی وصفائی دفاتر شفاخانه
 2. تسلیم گیری اجناس وافزار کار ازتحویلخانه بمنظوراجرای امور پاکی وصفائی .
 3. پاک کاری دفاتر ٰ، دهلیز ها و و شعبات مربوط شفاخانه به وقت معین
 4. مراقبت از پاکی و صفایی دفاتر غرض تنظیم وبهبود وضع دفاتر.
 5. تعمیل هدایت مامورین و داکتران جهت رساندن مکاتیب و اسناد به شعبات مربوطه شفاخانه
 6. محافظت از اجناس وتجهیزات موجود دفتر بمنظور استفاده سالم.
 7. تسلیم گیری و تسلیم دهی اجناس دفاترغرض اجرای امور و تصفیه حساب

............................................................................................................................................................

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.  درجه تحصیل

  • ضروری نیست.

2.  تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

  • درصورت داشتن تجربه مرتبط به وظیفه دراستخدام ترجیح داده می شود

3.  مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

  • ضروری نیست

ترتیب کننده : ................................................. تاریخ: ..............................................................................

منظور کننده: ................................................. تاریخ: ..............................................................................

اشخاص واجد شرایط ازتاریخ 8/12/ 1396 الی 21/12/1396 می توانند فورمه های مخصوص در خواستی و معلومات لازمه را ازساعت 9 قبل از ظهر الی 4 بعد از ظهراز مؤظفین مدیریت استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون طبی کابل اخذ وبعداز خانه پری دو باره با کاپی تذکره، خلص سوانح و اسناد تحصیلی به ایشان بسپارند. در صورت ضرورت به شماره تیلفون   (0747686764) تماس گرفته، معلومات لازم داده خواهد شد. لایحه وظایف را میتوانید از سایت های وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af و یا سایت پوهنتون طبی کابل: www.kmu.edu.af  بدست بیاورید.