You are here

مدیریت عمومی مشوره دهی شغلی

شماره بست: 1
دیپارتمنت: .
Location: کابل
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: سه شنبه, قوس 20, 1397

شرح

عنوان بست : مدیرعمومی مشوره دهی شغلی 

بست  :    4

وزارت / اداره :  تحصیلات عالی 

موقعیت بست : معینیت امور محصلان 

تعداد بست :  1 

گزارشده به :  امر انسجام  خدمات امور محصلان 

گزارشگیر از :  ندارد .

خلاصه

هدف وظیفه:برنامه ریزی خدمات حرفوی و تسهیلاتی برای محصلین جهت آماده نمودن آنان برای ورود به دنیای کار.

لایحه وظایف

 

 1. ترتیب پلان کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه مدیریت مربوطه جهت رسیدن به اهداف تعیین شده.
 2. زمینه سازی و برنامه ریزی تدویر سیمینارهای آموزشی در زمینه انکشاف مهـــــارت های شغلی محصلان.
 3. هماهنگی با کارفرمایان و نهادهای کـــارآفرین دولتی و خصوصی جهت ایجاد زمینه کار آموزی و کاریابی.
 4. تلاش در جهت انکشـــاف مهــــــارت های تخنیکی و مسلکی فارغ التحصیلان از طریق آموزش های عملی.
 5. ایجاد هماهنگی و نظارت تدویر و تطبیق برنامه های کاری در مراکـــز انسجام خدمات محصلان پوهنتونها.
 6. عقد قــــراردادها و تفاهم نامه ها با ستکورهای خصوصی و کمپنــــی ها جهت جذب فارغین مسلکی به کار.
 7. شناسائی نیروی بشــری خلاق، مبتکر و مسلکی و معـــرفی آنها در سکتورهای عامه کشور جهت استخدام.
 8. طرح و انکشاف پالیسی های مشاوره شغلی و تکثیر آن در پوهنتون ها غرض تطبیق و آن بالای محصلان.
 9. اجرای سایر وظایف که ازجانب آمرین مربوطه مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود

تحصیلات

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (مدیریت منابع بشری، اقتصاد، روانشناسی، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت عامه، اداره تجارت، بشرشناسی، حقوق و جامعه شناسی)و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.
 2. برای لیسانس یک سال تجربه کاری مرتبط (در بخش های هماهنگی، منابع بشری، تدریسی، مشاوره و رهنمایی، ارتباطات، ارتقاء ظرفیت و آموزش و پلانگذاریو سایر موارد مطابق اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بستماستر و دوکتور بدون تجربه کاری.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
 4. مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمایی تسلیم دهی

به اطلاع آن عده متقاضیان محترم  که جهت اشتراک در پروسه  استخدام رقابتی  بست های رتبه (سوم و چهارم ) خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی  تحت پوشش  (سیستم جدید رتب و معاش) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت تحصیلات عالی اعلان گردیده ، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند:

 1. مطابق ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌ های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
 2. کاندیدان محترم مکلف هستند، تا از فورم رسمی بست های خدمات ملکی وزرات تحصیلات عالی  استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی  به بخش کاریابی ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.(www.mohe.gov.af )
 3. کاندیدان محترم بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی میتوانند فورم درخواستی را از لینک ذیل دریافت نمانید: https://mohe.gov.af/prs/jobs
 4. کاندیدان محترم فورم کاریابی بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی را بعداز خانه پری دقیق، متمم  اسناد تحصیلی و تجربه کاری قبل از ختم تاریخ اعلان  به ایمیل آدرس های ذیل : (hr@mohe.gov.af) و (csc.mohe@iarcsc.gov.af) ارسال نمایند. و قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5 MB نباشد.
 5. اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت  تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی  بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتور  های خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار دادکار  و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی جدآ خود داری نمائید.
 6. اسناد تحصیلی خارج مرز که از جانب در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
 7. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعداز معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
 8. کاندیدان محترم  کاپی اسناد را که ارایه می‌دارند، باید  روشن و قابل خوانش باشد،
 9. متقاضیان  محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0202500302 و 0747600566) تماس گرفته حل مطلب نمایند.

برای دریافت فورم درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی این لینک را کلیک کنید.