You are here

متخصص عقلی و عصبی

شماره بست: 1
دیپارتمنت: .
Location: کابل
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: شنبه, قوس 10, 1397

شرح

عنوان وظیفه      :  متخصص عقلی و عصبی

وزارت  / اداره    : تحصیلات عالی

موقعیت              : کابل

بخش                 : شفاخانه کادری علی آباد – پوهنتون علوم طبی کابل

بست                  : ) 3)                               

گزارش دهی به    : سر طبیب                       

گزارش گیری از   : دکتوران ترنی

خلاصه

هدف وظیفه :  کمک  ورهنمایی دوکتوران شامل برنامه های تخصصی و معالجه مریضان مطابق تقیسم اوقات مرتبه

لایحه وظایف

 1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده .
 2. نظارت از روند معالجه و تداوی مریضان داخل و خارج بستر توسط دوکتوران متخصص و ترینی  .
 3. سهمگیری در قسمت تهیه وتطبیق کوریکولـم ها و مواد درسی در همکاری بامسول بخش مربوطه .
 4. سهمگیری در تدویر و تنظیم  ورکشاپ ها و سیمینار های علمی برای دوکتوران شامل برنامه های تخصصی مربوطه .
 5. ارایه مشوره و معلومات صحی و وقایوی  لازم به مریضان جهت رفع مشکلات صحی شان 
 6. اجرای نوکریوالی در بخش مربوطه و سرویس عاجل مطابق لست تهیه شده از طرف اداره شفاخانه .
 7. تهیه تقسیم اوقات کاری برای دوکتوران بخش مربوطه جهت اجرای وظایف به موقع  و منظم 
 8. ارایه مشوره های لازم جهت حل مشکلات و  پرابلم های بخش مربوطه در تفاهم با  سر طبیب و رییس شفاخانه .
 9. کنترول و ارزیابی پرسونل تحت اثر به منظور اتخاذ تصامیم بعدی و ارتقای باز دهی کاری

  10  اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف ریاست شفاخانه سپرده میشود

تحصیلات

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.درجه تحصیل

 • حد اقل لیسانس MD  به درجات بالاتر تحصیلی ترجیح داده میشود

2.تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

 • حد اقل سه سال مرتبط به وظیفه

3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

 • طرح پالیسی ، پلانگذاری اکادمیک، مدیریت و منجمنت، مفاهمه، ارتباطات، امور بهداشتی ، استفاده از تکنالوژی معلوماتی مرتبط به وظیفه  و آشنائی با لسان انگلیسی .

رهنمایی تسلیم دهی

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

به اطلاع آن عده متقاضیان محترم  که جهت اشتراک در پروسه  استخدام رقابتی بست های تخصصی رتبه (سوم، چهارم و پنجم ) پوهنتون علوم طبی کابل  تحت پوشش  (سیستم جدید رتب و معاش) که از طریق آمریت منابع بشری پوهنتون به هکماری ریاست محترم منابع بشری وزارت تحصیلات عالی اعلان گردیده، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند:

 1. مطابق ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاست جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌ های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
 2. کاندیدان محترم مکلف هستند، تا از فورم رسمی بست های خدمات ملکی وزرات تحصیلات عالی  استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی  به بخش کاریابی ویب سایت وزارت تحصیلات عالی به آدرس ذیل مراجعه نمایند. ( http://www.kmu.edu.af )
 3. کاندیدان محترم بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی میتوانند فورم درخواستی را از طریق لینک ذیل دریافت نمانید: (iarcsc.gov.af )   
 4. کاندیدان محترم فورم کاریابی بست های خدمات ملکی پوهنتون علوم طبی کابل را بعد از خانه پری دقیق، متمم  اسناد تحصیلی و تجربه کاری قبل از ختم تاریخ اعلان  به ایمیل آدرس های ذیل : (hr@mohe.gov.af) و (csc.mohe@iarcsc.gov.af) ارسال نمایند. و قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5 MB نباشد.
 5. اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت  تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی  بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتور  های خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار دادکار  و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی جدآ خود داری نمائید.
 6. اسناد تحصیلی خارج مرز که از جانب وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
 7. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
 8. کاندیدان محترم  کاپی اسناد را که ارایه می‌دارند، باید  روشن و قابل خوانش باشد،
 9. متقاضیان  محترم در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0747686764 و 0744383134) تماس گرفته حل مطلب نمایند.

برای دریافت فورم درخواستی بست های خدمات ملکی وزارت تحصیلات عالی این لینک را کلیک کنید.