You are here

باغبان

شماره بست: 1
دیپارتمنت: .
Location: کابل
مدت وظیفه: Long Term
نوع وظیفه: Full Time
تاریخ اختتام: دوشنبه, حوت 21, 1396

شرح

عنوان وظیفه    : باغبان

وزارت/اداره     : وزارت تحصیلات عالی

موقعیت           : کابل

بخش              : پوهنتون طبی ، شفاخانه میوند

بست               : ( 7 )    

گزارشدهی به    : آمر مربوطه

گزارشگیری از  : ندارد

کود                :  

هدف وظیفه    : ترتیب .تنظیم پارک ها ،ساحات سبز ،غرس نهال ها ،بذر گلها درچمن ها ی مربوط شفاخانه میوند جهت تامین سرسبزی وحفظ محیط زیست سالم.

............................................................................................................................................................

 

شرح وظایف :

 

1.آبیاری به موقع  گلها، درختان ، چمن ها، شاخچه بری، کود دهی، سم پاشی، قلم شانی ،شناخت وبذرتخم گلهای  

    مختلف النوع وغرس  درختان در مطابقت با اقلیم محیط منطقه جهت سرسبزی ساحه وحفظ محیط زیست.

2.درخواست افزار باغبانی جهت تهیه وخریداری آن.

3.ترتیب وتنظیم گلخانه جهت حفظ ونگهداری گلهاواشجارمورد ضرورت درهنگام تغییر شرایط جوی  .

4.تزیین چمن های ساحه شفاخانه  با گلها در موسوم بهارجهت تامین سرسبزی.

5.اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از جانب آمر مربوط سپرده می شود.

............................................................................................................................................................

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.  درجه تحصیل

  • ضروری نیست

2.  تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

  • درصورت داشتن تجربه مرتبط به وظیفه دراستخدام ترجیح داده می شود

3.  مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

  • ضروری نیست.

ترتیب کننده : ................................................. تاریخ: ..............................................................................

منظور کننده: ................................................. تاریخ: ..............................................................................

اشخاص واجد شرایط ازتاریخ 8/12/ 1396 الی 21/12/1396 می توانند فورمه های مخصوص در خواستی و معلومات لازمه را ازساعت 9 قبل از ظهر الی 4 بعد از ظهراز مؤظفین مدیریت استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون طبی کابل اخذ وبعداز خانه پری دو باره با کاپی تذکره، خلص سوانح و اسناد تحصیلی به ایشان بسپارند. در صورت ضرورت به شماره تیلفون   (0747686764) تماس گرفته، معلومات لازم داده خواهد شد. لایحه وظایف را میتوانید از سایت های وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af و یا سایت پوهنتون طبی کابل: www.kmu.edu.af  بدست بیاورید.

خلاصه

عنوان وظیفه    : باغبان

وزارت/اداره     : وزارت تحصیلات عالی

موقعیت           : کابل

بخش              : پوهنتون طبی ، شفاخانه میوند

بست               : ( 7 )    

گزارشدهی به    : آمر مربوطه

گزارشگیری از  : ندارد

کود                :  

هدف وظیفه    : ترتیب .تنظیم پارک ها ،ساحات سبز ،غرس نهال ها ،بذر گلها درچمن ها ی مربوط شفاخانه میوند جهت تامین سرسبزی وحفظ محیط زیست سالم.

............................................................................................................................................................

 

شرح وظایف :

 

1.آبیاری به موقع  گلها، درختان ، چمن ها، شاخچه بری، کود دهی، سم پاشی، قلم شانی ،شناخت وبذرتخم گلهای  

    مختلف النوع وغرس  درختان در مطابقت با اقلیم محیط منطقه جهت سرسبزی ساحه وحفظ محیط زیست.

2.درخواست افزار باغبانی جهت تهیه وخریداری آن.

3.ترتیب وتنظیم گلخانه جهت حفظ ونگهداری گلهاواشجارمورد ضرورت درهنگام تغییر شرایط جوی  .

4.تزیین چمن های ساحه شفاخانه  با گلها در موسوم بهارجهت تامین سرسبزی.

5.اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از جانب آمر مربوط سپرده می شود.

............................................................................................................................................................

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.  درجه تحصیل

  • ضروری نیست

2.  تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

  • درصورت داشتن تجربه مرتبط به وظیفه دراستخدام ترجیح داده می شود

3.  مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

  • ضروری نیست.

ترتیب کننده : ................................................. تاریخ: ..............................................................................

منظور کننده: ................................................. تاریخ: ..............................................................................

اشخاص واجد شرایط ازتاریخ 8/12/ 1396 الی 21/12/1396 می توانند فورمه های مخصوص در خواستی و معلومات لازمه را ازساعت 9 قبل از ظهر الی 4 بعد از ظهراز مؤظفین مدیریت استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون طبی کابل اخذ وبعداز خانه پری دو باره با کاپی تذکره، خلص سوانح و اسناد تحصیلی به ایشان بسپارند. در صورت ضرورت به شماره تیلفون   (0747686764) تماس گرفته، معلومات لازم داده خواهد شد. لایحه وظایف را میتوانید از سایت های وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af و یا سایت پوهنتون طبی کابل: www.kmu.edu.af  بدست بیاورید.

لایحه وظایف

عنوان وظیفه    : باغبان

وزارت/اداره     : وزارت تحصیلات عالی

موقعیت           : کابل

بخش              : پوهنتون طبی ، شفاخانه میوند

بست               : ( 7 )    

گزارشدهی به    : آمر مربوطه

گزارشگیری از  : ندارد

کود                :  

هدف وظیفه    : ترتیب .تنظیم پارک ها ،ساحات سبز ،غرس نهال ها ،بذر گلها درچمن ها ی مربوط شفاخانه میوند جهت تامین سرسبزی وحفظ محیط زیست سالم.

............................................................................................................................................................

 

شرح وظایف :

 

1.آبیاری به موقع  گلها، درختان ، چمن ها، شاخچه بری، کود دهی، سم پاشی، قلم شانی ،شناخت وبذرتخم گلهای  

    مختلف النوع وغرس  درختان در مطابقت با اقلیم محیط منطقه جهت سرسبزی ساحه وحفظ محیط زیست.

2.درخواست افزار باغبانی جهت تهیه وخریداری آن.

3.ترتیب وتنظیم گلخانه جهت حفظ ونگهداری گلهاواشجارمورد ضرورت درهنگام تغییر شرایط جوی  .

4.تزیین چمن های ساحه شفاخانه  با گلها در موسوم بهارجهت تامین سرسبزی.

5.اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از جانب آمر مربوط سپرده می شود.

............................................................................................................................................................

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.  درجه تحصیل

  • ضروری نیست

2.  تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

  • درصورت داشتن تجربه مرتبط به وظیفه دراستخدام ترجیح داده می شود

3.  مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

  • ضروری نیست.

ترتیب کننده : ................................................. تاریخ: ..............................................................................

منظور کننده: ................................................. تاریخ: ..............................................................................

اشخاص واجد شرایط ازتاریخ 8/12/ 1396 الی 21/12/1396 می توانند فورمه های مخصوص در خواستی و معلومات لازمه را ازساعت 9 قبل از ظهر الی 4 بعد از ظهراز مؤظفین مدیریت استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون طبی کابل اخذ وبعداز خانه پری دو باره با کاپی تذکره، خلص سوانح و اسناد تحصیلی به ایشان بسپارند. در صورت ضرورت به شماره تیلفون   (0747686764) تماس گرفته، معلومات لازم داده خواهد شد. لایحه وظایف را میتوانید از سایت های وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af و یا سایت پوهنتون طبی کابل: www.kmu.edu.af  بدست بیاورید.

تحصیلات

عنوان وظیفه    : باغبان

وزارت/اداره     : وزارت تحصیلات عالی

موقعیت           : کابل

بخش              : پوهنتون طبی ، شفاخانه میوند

بست               : ( 7 )    

گزارشدهی به    : آمر مربوطه

گزارشگیری از  : ندارد

کود                :  

هدف وظیفه    : ترتیب .تنظیم پارک ها ،ساحات سبز ،غرس نهال ها ،بذر گلها درچمن ها ی مربوط شفاخانه میوند جهت تامین سرسبزی وحفظ محیط زیست سالم.

............................................................................................................................................................

 

شرح وظایف :

 

1.آبیاری به موقع  گلها، درختان ، چمن ها، شاخچه بری، کود دهی، سم پاشی، قلم شانی ،شناخت وبذرتخم گلهای  

    مختلف النوع وغرس  درختان در مطابقت با اقلیم محیط منطقه جهت سرسبزی ساحه وحفظ محیط زیست.

2.درخواست افزار باغبانی جهت تهیه وخریداری آن.

3.ترتیب وتنظیم گلخانه جهت حفظ ونگهداری گلهاواشجارمورد ضرورت درهنگام تغییر شرایط جوی  .

4.تزیین چمن های ساحه شفاخانه  با گلها در موسوم بهارجهت تامین سرسبزی.

5.اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از جانب آمر مربوط سپرده می شود.

............................................................................................................................................................

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.  درجه تحصیل

  • ضروری نیست

2.  تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

  • درصورت داشتن تجربه مرتبط به وظیفه دراستخدام ترجیح داده می شود

3.  مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

  • ضروری نیست.

ترتیب کننده : ................................................. تاریخ: ..............................................................................

منظور کننده: ................................................. تاریخ: ..............................................................................

اشخاص واجد شرایط ازتاریخ 8/12/ 1396 الی 21/12/1396 می توانند فورمه های مخصوص در خواستی و معلومات لازمه را ازساعت 9 قبل از ظهر الی 4 بعد از ظهراز مؤظفین مدیریت استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون طبی کابل اخذ وبعداز خانه پری دو باره با کاپی تذکره، خلص سوانح و اسناد تحصیلی به ایشان بسپارند. در صورت ضرورت به شماره تیلفون   (0747686764) تماس گرفته، معلومات لازم داده خواهد شد. لایحه وظایف را میتوانید از سایت های وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af و یا سایت پوهنتون طبی کابل: www.kmu.edu.af  بدست بیاورید.

رهنمایی تسلیم دهی

عنوان وظیفه    : باغبان

وزارت/اداره     : وزارت تحصیلات عالی

موقعیت           : کابل

بخش              : پوهنتون طبی ، شفاخانه میوند

بست               : ( 7 )    

گزارشدهی به    : آمر مربوطه

گزارشگیری از  : ندارد

کود                :  

هدف وظیفه    : ترتیب .تنظیم پارک ها ،ساحات سبز ،غرس نهال ها ،بذر گلها درچمن ها ی مربوط شفاخانه میوند جهت تامین سرسبزی وحفظ محیط زیست سالم.

............................................................................................................................................................

 

شرح وظایف :

 

1.آبیاری به موقع  گلها، درختان ، چمن ها، شاخچه بری، کود دهی، سم پاشی، قلم شانی ،شناخت وبذرتخم گلهای  

    مختلف النوع وغرس  درختان در مطابقت با اقلیم محیط منطقه جهت سرسبزی ساحه وحفظ محیط زیست.

2.درخواست افزار باغبانی جهت تهیه وخریداری آن.

3.ترتیب وتنظیم گلخانه جهت حفظ ونگهداری گلهاواشجارمورد ضرورت درهنگام تغییر شرایط جوی  .

4.تزیین چمن های ساحه شفاخانه  با گلها در موسوم بهارجهت تامین سرسبزی.

5.اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از جانب آمر مربوط سپرده می شود.

............................................................................................................................................................

 

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.  درجه تحصیل

  • ضروری نیست

2.  تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

  • درصورت داشتن تجربه مرتبط به وظیفه دراستخدام ترجیح داده می شود

3.  مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

  • ضروری نیست.

ترتیب کننده : ................................................. تاریخ: ..............................................................................

منظور کننده: ................................................. تاریخ: ..............................................................................

اشخاص واجد شرایط ازتاریخ 8/12/ 1396 الی 21/12/1396 می توانند فورمه های مخصوص در خواستی و معلومات لازمه را ازساعت 9 قبل از ظهر الی 4 بعد از ظهراز مؤظفین مدیریت استخدام آمریت منابع بشری پوهنتون طبی کابل اخذ وبعداز خانه پری دو باره با کاپی تذکره، خلص سوانح و اسناد تحصیلی به ایشان بسپارند. در صورت ضرورت به شماره تیلفون   (0747686764) تماس گرفته، معلومات لازم داده خواهد شد. لایحه وظایف را میتوانید از سایت های وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af و یا سایت پوهنتون طبی کابل: www.kmu.edu.af  بدست بیاورید.